שאיבת חלב בשבת כדי לשמר את כושר ההנקה

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאיבת חלב בשבת כדי לשמר את כושר ההנקה

שאלה: נשאלתי מאשה מניקה שיש לה פצעים במקום ההנקה, ומחמת כן אינה יכולה להניק עד שיחלפו הפצעים, וכדי לשמר את כושר ההנקה היא שואבת חלב, האם מותר לה גם בשבת לשאוב חלב.

תשובה: אשה השואבת חלב בשבת לתוך כלי עוברת על מלאכת מפרק, שהיא תולדה של מלאכת דש, כמבואר בשו”ע (או”ח סי’ שכ”ח סעי’ ל”ד).

עוד מבואר בשו”ע (סי’ ש”ל סעי’ ח’), שאשה המצטערת מעודף חלב מותר לה לקלח את החלב ישר לתוך הכיור כדי שילך לאיבוד, או לתוך כלי שיש בתוכו חומר הפוגם את החלב, כגון מי סבון, ואז גם כך החלב הולך לאיבוד. ורשאית להשתמש במשאבה ידנית לצורך כך, ובלבד שתניח חומר פוגם בתוך בית הקיבול של המשאבה.

טעם ההיתר מבואר במשנה ברורה (שם ס”ק ל”ב), והוא משום שכאשר החלב הולך לאיבוד אין זה כדרך מלאכת מפרק, ולכן איסורו מדרבנן ולא מדאורייתא. וכמו כן זו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאיסורה רק מדרבנן. ובמקום שהאשה מצטערת רבנן לא גזרו.

אמנם בנידון דידן האשה אינה מצטערת מחמת החלב, ורצונה לשאוב את החלב אינה כדי להקל על צערה, אלא כדי לשמר את כושר ההנקה, ויש לדון אם אפשר להתיר את האיסור דרבנן לקלח חלב לאיבוד לצורך מטרה זו.

ומצאתי בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק ל”ו סוף סעי’ כ”א) בשם הגרש”ז אויערבאך זצ”ל, שהתיר לאשה, גם כשאינה מצטערת מהחלב, לשאוב חלב כדי לשמר את כושר ההנקה. ובספר מאור השבת (ח”א עמ’ תק”ד – תק”ה) הובא מכתב מהגרשז”א, שבו התיר לשאוב החלב גם אם התינוק אוכל מאכלים אחרים, כי חלב אם הוא המאכל שהקב”ה נתן לתינוקות.

ונראה שהגרשז”א לשיטתו, שיש חשיבות גדולה בשימור כושר ההנקה ללא צורך להשתמש בתחליפי חלב, שהרי מצינו שאף התיר לאשה מניקה ביו”כ, שיש חשש שיתמעט החלב מחמת התענית, לשתות פחות פחות מכשיעור, [על אף שיש בזה איסור דאורייתא של חצי שיעור], ואין מתחשבים באפשרות הזנת התינוק בתחליפי חלב, לפי שמזונו של התינוק הוא חלב אם, ואין נכון כלל למעט בהנקתו היכא דאפשר (הליכות שלמה מועדים פ”ו סעי’ ב’ ובהערה 12). ועיי”ש (הערה 11) שאם עברו כבר חדשים רבים מיום הלידה לפעמים אין להקל כולי האי, ויעשה שאלת חכם. ואפשר שהסתייגות זו נאמרה רק לגבי יו”כ, שהדבר נוגע לאיסור דאורייתא, אבל לענין לשאוב חלב לאיבוד בשבת כדי לשמר את כושר ההנקה, שהוא רק איסור דרבנן, הדבר מותר גם חדשים רבים אחרי הלידה.

העולה לדינא, מותר לאשה מניקה שאינה יכולה להניק לזמן מסוים לשאוב חלב לאיבוד גם בשבת כדי לשמר את כושר ההנקה.