מתנות לאביונים לאם חד הורית

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה

מתנות לאביונים להורים

שלום וברכה אני אשה נשואה בהליכי גירושין בעלי עזב את הבית כבר תקופה ארוכה, חלק מילדי נשואים וחלק גרים עמי בבית (ארבעה ילדים), בעלי משלם רק גז וחשמל, שאר כלכלת הבית מוטל על כתפי אני משתכרת לחודש סך של חמש אלף ₪ בלבד, שאלתי היא האם ילדי יכולים לתת לי את המתנות לאביונים ביום פורים? האם הם יוצאים ידי חובה?

תשובה: ודאי שכן, ואף הם עושים מצוה גדולה, רק כמובן שהם יוצאים ידי חובה במה שהם נותנים לך מתנות לאביון אחד והם צריכים כמובן לתת לעוד אביון.

מקור הדברים: כתב הכתב סופר (סימן קל”ט) שדין מתנות לאביונים הוא כדין צדקה, אלא שקבעו ליתן צדקה מיוחדת ביום הפורים, וכן ביאר בדעת המהרי”ל (סימן נ”ו סעיף ז), ולפ”ז שייך במתנות לאביונים דין קדימה, כבשאר צדקות עניי ביתו, עניי קרובו, ועניי עירו, וכמבואר בשולחן ערוך (חיו”ד סימן רנ”א סעיף ג’). עד כאן תוכן דברי הכתב סופר.

וכן פסק בשו”ת שרגא המאיר ח”ג (סימנים מ”ג מ”ד) שעניי עירך קודמין לגבי מצות מתנות לאביונים בפורים. וכן מובא בספר ישמח ישראל (דרק עמ’ קנ”ה) בשם הגר”נ קרליץ זצ”ל. וכן פסק הגאון רבי ניסים הכהן בשו”ת מעשה ניסים (ח”ד סימן צ) שמצוה גדולה לתת להוריו מתנות לאביונים אם דחוקים בפרנסתם ועניי עירך קודמים, ורק יזהר לתת להם בדרך יפה ומכובדת, ולא יאמר להם שזה מתנות לאביונים כדי שלא יתביישו, אלא יאמר שנתן עזרה כדי מחייתם. וכן כתב בשו”ת התעוררות תשובה (ח”ג בהערות לשו”ע סוס”י תרצד) אח שנותן לאחותו מתנות לאביונים יוצא ידי חובה. וכן ראיתי שדן בכך הרב שמעון חירארי בשו”ת לב שמחה (סי’ פד) והעלה שיכול לתת לאביו מתנות לאביונים מטעם שענייך קודמין, גם יתכן שיש צער להוריו שהוא לא נותן להם במיוחד שהם זקוקים לזה ולאחרים הוא נותן, ואין לומר בהיות והבן חייב לזונם אינו יוצא ידי מתנות לאביונים כשנותן להם, בהיות וכל מה שהבן מחויב לזון את הוריו כשאין להם, זה מדיני צדקה, ודיינו במה שנותן צדקה כל השנה ומתנות לאביונים אין חובה לתת דוקא להוריו, ולכן יוצא ידי חובה במה שנותן להוריו. עד כאן דברי הלב שמחה. וכן הסיק בתשובות גם אני אודך (תשובות לרב דדון ח”א סי’ שט).

ולכן הוא הדין בשאלתנו שהילדים יכולים לתת לאימם מתנות לאביונים.