חג הפורים הלכה למעשה

הרב איתיאל כ"ץ
הרב איתיאל כ"ץ
רב, פוסק, מרצה וסופר

הרב איתיאל

כ"ץ

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

 

  1. 📌 מצוות חג הפורים הלכה למעשה:

🍽️ תענית אסתר:

צום תענית אסתר, נקבע לדורות, כנגד צום אסתר המלכה לפני בואה אל המלך.

מלבד זאת, נמקו חכמים כי הצום נועד להזכיר בכל דור לכלל ישראל כי בכל צרה הבאה לפתחנו, ניתן לשנותה לטובה על ידי צום ותשובה ותיקון המעשים (הר”ן בשם הראב”ד בתענית).

 

הפטורים מהצום הם:

נשים הרות ומניקות. חולה, אף שאין בו סכנה במחלתו.

 

✡️ מצוות חג הפורים:

שבע מצוות ישנן בפורים.

1) קריאת המגילה.

2) משלוח מנות איש לרעהו.

3) מתנות לאביונים.

4) משתה ושמחה.

5) קריאת התורה (לגברים).

6) הזכרת ‘על הניסים’ בתפילה וברכת המזון.

7) איסור הספד ותענית.

 

להלן פרטי הדינים בקצרה:

📜 קריאת מגילה:

כולם חייבים במקרא מגילה גברים ונשים, שכולם נכללו בגזירה ותשועה.

המגילה נקראת ביום ובלילה. ראוי שקריאת המגילה תהיה בקרב ציבור גדול.

יש לשמוע את הקריאה באופן טבעי, השומע באמצעות רם-קול, מכשיר רדיו וכדו’ לא יצא. דילג הקורא או טעה במילה אחת המשנה את משמעותה, וכן שומע שלא שמע מילה אחת, לא יצא ידי חובה, ויש לשמוע בשנית.

📃 בקריאה לנשים יש מנהגים שונים מהו נוסח הברכה, יש אומרים לברך ‘לשמוע מגילה’ (רמ”א), יש אומרים ‘לשמוע מקרא מגילה’ (ערוה”ש), ולרוב הפוסקים ‘על מקרא מגילה’ (שו”ע, גר”א)”.

במידה וקריאת המגילה נעשית בנוכחות לפחות עשר נשים, יש דעות שניתן לברך את ברכת “הרב את ריבנו” הנאמרת לאחר קריאת המגילה (שו”ת יביע אומר ח, או”ח נו; שו”ת יחוה דעת א, פח),

ברם יש החולקים ואין לברך ברכה זו בקריאה לנשים (הליכות שלמה, תפילה כג, הערה ג והערה 14; שונה הלכות – תורת מועדים, ב, עמ’ ת הערה ג).

 

🎁 משלוח מנות:

מצווה לשלוח שתי מנות שונות של דברי מאכל. האיש לאיש, והאשה לאשה.

עיקר המצווה היא לשלוח דברי מאכל הניתנים לאכילה בסעודת הפורים כבשר או דגים, אך יוצאים ידי חובה אף במיני מתיקה (יש להשתדל לפחות משלוח אחד לקיים את עיקר הדין).

רצוי שהמנות יהיו דברי מאכל, יש הסוברים כי אף ‘משקה’ נחשב ל’מנה’ (תרומת הדשן), ובלבד שיהיה משקה חשוב.

יש הסבורים כי אין להגיש את המנות באופן ישיר, אלא יש לשלוח באמצעות “שליח”, למעשה אין בכל חובה.

 

💰 מתנות לאביונים:

מצווה על כל ישראל לתת מתנת-צדקה לשני אביונים בנפרד, הן האיש והן האשה.

מעיקר הדין יוצאים ידי חובה בנתינת כל סכום שהוא, אך ראוי לתת לפחות סכום שניתן לרכוש עמו ארוחה (לערך 20 ₪).

נמצא שזוג נשוי צריך לתת לפחות ארבע “מתנות”, שתים מהאיש ושתים מהאשה, יכול הבעל לתת בעבור אשתו.

כתב הרמב”ם (פ”ב מהל’ מגילה הי”ז): “מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים…”.

 

🍷 סעודת פורים:

יש לערוך את הסעודה באכילת לחם בשר יין.

למצווה “חייב איניש לבסומי בפוריא” מספר דעות:

1. יירדם בשכרותו (רמב”ם).

2. ישתה וישתכר ‘עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי’ (רי”ף והרא”ש).

3. אין חובה כלל לבסומי בפוריא לדעת (רבינו אפרים (לדעתו הגמ’ חזרה בה בגלל עובדא דרבי זירא);

4. ישתה עד שלא ידע לחשב תק”ב שהוא גמטריא של המילים ארור המן וגם ברוך מרדכי (באר הגולה).

📝 הלכה למעשה:

רבי משה איסרליש כתב שישתה מעט יותר מלימודו ויישן, ובזה יצא ידי חובה. כי שכרות גורמת עבירות. והעיקר שישתה בצורה שלא יגיע לידי חטא אפילו קל.

ראוי ללמוד דברי תורה בסעודה, שנאמר ‘ליהודים היתה אורה’, ודרשה הגמרא – אורה זו תורה.

 

✨ הנצחיות בחג הפורים:

כתב רבי משה בן מימון (הל’ מגילה פ”ב הי”ח): “כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה, וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם. ואע”פ שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר ‘כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני’, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר ‘וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם'”.

 

בברכה, הרב איתיאל כ”ץ