לידה בשבת

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בע”ה
שמירה על הילדים כשהלידה בשבת

שאלה:
נשאלתי מאדם שאשתו עומדת לילד, ובביתם שלושה ילדים קטנים מאוד, אם יצטרכו לצאת בשבת האם יוכל להתקשר לאחיו שיבוא לשמור על הילדים ?

תשובה:
רק כמוצא אחרון, אם אין אפשרות לקרוא לו בדרך מותרת, או להסתדר ע”י שכנים או קרובים, וכדומה.
ובלית ברירה יוכל גם אחיו לענות כדי שידעו ששמע והוא בדרכו אליהם.

הרחבה ומקורות: השארת ילדים ללא שמירה זה הרי לא אופציה וסכנה גדולה, ופחד של ילדים במצבים כאלה או דומים גם מוגדר כפיקוח נפש, וכך מובא בגמ’ ביומא פד: ‘ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מב”ד, ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו, והזריז הרי זה משובח’ וכו’ ובהמשך שם בהסבר הצריכותא של המקרים: …ואי אשמועינן בור משום דקא מבעית אבל ננעלה דלת אפשר דיתיב בהאי גיסא ומשביש ליה באמגוזי, צריכא. למדנו כי חשש לפחד התינוק הוא עילה לחילול שבת מחמת פיקוח נפש, וכך פסק הרמב”ם (פ”ב הי”ז) שמחללים במקרים הנ”ל ‘…שמא יבעת התינוק וימות’ (לעומת המשתמע לכאורה מלשון רש”י בגמ’ שם שמדובר שהתינוק נבעת כבר) והביאו המ”א בסי’ שכ”ח סק”ח והמ”ב שם, ומזה למדו הפוסקים לכל מיני מצבים דומים כקטן שאבד ויש מקום לדאגה או שנמצא משוטט והוא נבעת, וכדומה (שש”כ פמ”א סכ”ז, ילקוט יוסף שבת ד’ סי’ שכ”ח סק”ל).

וע”כ בנידון הנ”ל בוודאי שהחכם עיניו בראשו ומתכנן מראש סידור ראוי לילדיו באופן שיהיו רגועים ביותר וללא חשש חילול שבת, אך אם נקלע למצב שאין ברירה אין ספק שנכנס להגדרה הנ”ל ויוכל לעשות בשבת את הנדרש כדי שלא יהיה שום חשש סכנה לילדים, וכדי שתהא דעת היולדת מיושבת, ועדיף אם יוכל לעשות ע”י גוי או בשינוי. אמנם לגבי יישוב דעת היולדת יש לדון אם זה לבד יכול להיות סיבה מספקת לחילול על שמירת הילדים, כלומר האם דברים מעין אלה כלולים במה שהתירו לחלל עבור יולדת כדי ליישב דעתה, או שרק דברים הקשורים לטיפול בה ממש כהדלקת הנר או שילוו אותה קרוביה וכדומה שנרגעת שיטפלו בה כראוי, (יעויין בשבת קכח: ובטוש”ע סי’ ש”ל ס”א ומ”ב שם סק”ד, ועוד).