דחיית טבילה כשהבעל לא מרגיש טוב

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בע”ה

דחיית טבילה כשהבעל לא מרגיש טוב

שאלה:
נשאלתי מאדם ביום טבילת אשתו, והוא ממש לא מרגיש טוב… האם בכל אופן תלך לטבול או שיכולה לדחות טבילתה ?

תשובה:
יכולה לדחות אך לא כדאי.

הרחבה ומקורות: אם פוסקים שטבילה בזמנה מצוה (עי’ נדה ל. וטושו”ע יו”ד קצ”ז) תלך לטבול ואין הרגשת בעלה מהווה שיקול, אמנם להלכה נוקטים שטבילה בזמנה אינה מצוה (ב”י שם), ואעפ”כ פסק בשו”ע (שם ס”ב): אם בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחת, וע”ע שם ובנו”כ שם שרק ביו”כ, ת”ב, ובימי אבלה שלא שייך מצוות פר”ו ומצוות עונה לא תטבול, אבל בלא”ה תטבול ואפי’ בליל שבת, שהרי יש מצוה לפקוד את אשתו בליל טבילתה – עי’ שו”ע אה”ע סי’ ע”ו ס”ד, ואו”ח ר”מ ס”א, ואף בשני רעבון שאסור לשמש, בליל טבילה מותר (או”ח תקע”ד ס”ד ועי’ מ”א ומ”ב שם), וכן בזמנים שיש מקום להחמיר שלא לשמש כגון בת”ב שחל בשבת (גם לשיטת הרמ”א, עי’ מ”ב סי’ תקנ”ד סק”מ), או בליל ארבעת הצומות (עי’ מ”ב סי’ תק”נ סק”ו), או בזמנים שאסור ע”פ הקבלה כגון ליל ר”ה וכו’ אין לבטל המצוה בליל טבילה (עי’ מ”ב סי’ ר”מ סק”ז).

וא”כ בנידון דידן שכפי הנראה לא יוכלו לקיים המצוה בלילה הזה, לכאורה היה מקום לומר שאין דחיפות לטבול, ותוכל לדחות לפי מצבו עד שיתחזק, אמנם יש עניין לטבול גם בשביל שאר קריבות, וכפי שהביא הש”ך (קצ”ז ס”ג) בשם מהר”ם מלובלין לגבי כלה בתולה שאירע טבילתה בליל שבת, עוד דנו הפוסקים אם אשת אבל תטבול משום שאר קריבות (כמבואר ביו”ד שפ”ג) והאוסרין הוא משום חשש תקלה (עי’ שו”ת מהר”ם שיק יו”ד שס”ד, ועי’ בתש’ אבן השהם שהתיר באבל שיום השביעי חל בשבת, הובא בפת”ש קצ”ז סק”ח), עפ”ז לגבי חולה שממ”נ לא יהיה תקלה כי אם תשתפר הרגשתו יקיימו המצוה, ואם לא לפחות בשביל שאר ענייני קורבה, אין סיבה שלא תטבול. אמנם במקרה זה אם קשה לה הטבילה באותו לילה מסיבה כלשהי תוכל ביתר קלות לדחותה.

(וכשטובלת בשביל שאר עניני קריבות, העלה בפשיטות בשו”ת קנאת סופרים (להג”ר שלמה קלוגר, סי’ ס”ד) שתברך על הטבילה, ואם הנושא שם הוא באופן שלא יבואו לידי קיום מצות עונה מסיבות רפואיות וכדומה, א”כ בוודאי בנידון דידן שדחיית הביאה זמנית, תברך על הטבילה).