תשמיש באור

הרב אורן שוב
הרב אורן שוב
בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

הרב אורן

שוב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה : נשאלתי, האם לשמש המטה כאשר האור דולק בחדר זה אסור מן הדין או רק הנהגה טובה, והאם גם באור של מנורת לילה המאירה קצת יש בעיה.

תשובה : הנה מסקנת הגמרא במסכת נדה (יז.) שאסור לשמש המטה לאור הנר. וכן פסק מרן השולחן-ערוך באו”ח סימן רמ (סעיף יא) וזה לשונו: אסור לשמש לאור הנר אף – על -פי שמאפיל בטליתו.
ובמסכת פסחים (קיב:) נאמר שהמשמש מיטתו לאור הנר יהיו לו בנים נכפים, דהיינו חולים במחלת הנפילה רחמנא ליצלן. נמצא שיש איסור לשמש את המיטה לאור הנר, ועוד שגורם שבניו יהיו חולים.

וכתב הרב כף-החיים בשם רבינו האריז”ל בשער המצוות פרשת בראשית וזה תמצית דבריו: שלא רק בזיווג שהאשה יכולה להתעבר ממנו יהיו בניו נכפים, אלא אפילו אם האישה כבר מעוברת גם כן יהיו בניו נכפים, ואפילו אם לא יהיו נכפים בקטנותם ודאי שבזקנותם יבואו לידי כפייה אם יאריכו ימים ויגיעו עד הזקנה ורוב הילדים שמתים בקטנותם מחולי הכפייה הוא מהסיבה הזו.

וכתב הרב משנה ברורה (שם ס”ק לט) ואפילו אין שם אלא קצת אור וכגון שדולק הנר בתוך השפופרת שהנר מונח בתוכו, גם כן אסור.
וכתב בספר סדר היום שאפילו אם נכנס אור הלבנה גם כן אסור, ודוקא שהאור מאיר ממש עליהם, אבל אם האור נכנס דרך החלון לחדר ומאיר קצת אין חשש, כיון שאין אור הלבנה מבהיק למי שאין עומד תחתיה ממש.

אבל הכנסת הגדולה כתב שאפילו אם האור לא מאיר על המיטה אלא נכנס דרך החלון לחדר אסור. וכתב המשנה ברורה ולכן נכון שיתכסו בסדין. וכן כתב הכף-החיים שאם אין לו אפשרות למנוע מהאור של הלבנה או הכוכבים להיכנס לחדר יתכסה בסדין וכדומה.
הרי לנו שצריך להיזהר בזה מאוד שלא יכנס אור לתוך החדר ולכן צריך להתקין וילון כדי למנוע מן אור הירח והכוכבים להיכנס לחדר. ואם נמצא במקום שאין וילון ואין יכול להאפיל את החדר, ואין אור הלבנה מכוון ממש למקום שהם נמצאים אז יתכסו בסדין וכדומה את כל גופם.

מסקנת הדברים:
יש איסור גמור לשמש המיטה כאשר יש אור בחדר, ואפילו אור חלש של מנורת לילה וכדומה.
ואור הלבנה אם מאיר ממש לכיוונם יש בזה איסור, ובמאיר רק קצת לחדר טוב שיתכסו בסדין.