הרב אורן שוב

בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

Avatar photo

נמצא נייר עם כתם מקינוח ולא יודעת ממתי

שאלה נשאלתי, אישה שהכינה עצמה לטבילה, בדקה ועיינה גופה ושערה, ואחר-כך נכנסה לנוחיות וקינחה עצמה בנייר טישו, וטבלה ובאה לביתה ושוב נכנסה לנוחיות וקינחה עצמה בנייר טישו, ואחר זמן ראתה שיש לה שם חתיכת טישו, ועתה שואלת האם צריכה לחשוש שנייר זה היה שם קודם הטבילה והוי חציצה, או שמא אינה צריכה לחוש אלא תולה …

נמצא נייר עם כתם מקינוח ולא יודעת ממתי לקריאה »

טבילה בליל שבת עם חתיכות עור יבש

שאלה חל ליל טבילתה בליל שבת, וקודם הטבילה רואה שיש לה חתיכות עור יבשות בשפתיים, האם מותר לה לתולשם בידיה. ואם אסור לתולשם, האם רצועות עור אלו הם חוצצות ואינה יכולה לטבול בשבת וצריכה לדחות את הטבילה, או אינם חוצצות ויכולה לטבול. תשובה הנה המשנה ברורה בסימן שמ (ס”ב) בביאור-הלכה ד”ה יבלת כתב שדבר שהרגילות …

טבילה בליל שבת עם חתיכות עור יבש לקריאה »

החלפת מיטות בימי טומאה

שאלה נשאלתי, האם מותר לבעל להחליף עם אשתו את המיטות בימי טומאתה משום שהמזגן הוא כנגד מיטתו, וזה גורם לו להתקררות וכאבי גרון. תשובה כתב הראב”ד בבעלי הנפש (שער הפרישה) בשם רב האי גאון אסור לבעל לישב על מיטת אשתו נדה, אפילו בזמן שאינה נמצאת במיטתה, מפני הרגל עבירה. וכ”כ הרמב”ן (פרק ח הלכה לז). …

החלפת מיטות בימי טומאה לקריאה »

האם צריכה לדעת באיזה יום משבעה נקיים היא נמצאת

שאלה : נשאלתי, אישה שנמצאת בתוך שבעת ימי הנקיים, האם צריכה לספור בפיה או לפחות לדעת במחשבה באיזה יום של הנקיים היא נמצאת, או שמספיק ששמה לב ואינה מסיחה דעת מבדיקתה. תשובה : הנה ידוע שנחלקו הפוסקים האם מה שאמרה התורה “וספרה לה שבעת ימים” זאת אומרת שצריכה האשה לספור בפה את היום של הנקיים …

האם צריכה לדעת באיזה יום משבעה נקיים היא נמצאת לקריאה »

חציצה בשן מתנדנדת

שאלה: אישה שיש לה שן מתנדנדת מזה כמה שנים, ואין ברצונה לעוקרה כיון שאין השן מפריעה לה לאכילה וכדומה, ועתה עלה בליבה שאפשר שהשן הזו היא חציצה לגבי הטבילה, ושואלת האם חייבת לעקור השן. תשובה: הנה הגאון מהרש”ם בדעת תורה (סעיף כד) כתב ששן המתנדנדת אפילו אם בדעת האישה לעוקרה אינה חוצצת, ולמד זאת ממה …

חציצה בשן מתנדנדת לקריאה »

תשמיש עם בן זוג שאינו יודע שהוא אונן

שאלה : בעל שהודיעו לו שחמיו נפטר, ואשתו אינה יודעת מפטירת אביה, וברצונו להודיע לה רק מחר בבוקר, ואשתו רוצה לשמש עימו, האם מותר לו לשמש עמה? תשובה : הנה מצינו מחלוקת בראשונים, האם מותר להזמין אדם שאחד מקרוביו שחייב להתאבל עליו נפטר ואינו יודע מזה לסעודת שמחה. בעל המאורות (מועד-קטן כב: עמוד עח) כתב …

תשמיש עם בן זוג שאינו יודע שהוא אונן לקריאה »

חציצה בשערות ערווה

שאלה : נשאלתי, אישה שעושה לייזר כמה שנים באותו מקום, ועדיין ישנם כמה שערות בודדות שגדלות לה שם, ורגילותה שקודם שהולכת לטבול מגלחת שערות אלו. ופעם זו שכחה לגלח אותם שערות והלכה וטבלה, ועתה שואלת אם עלתה לה הטבילה או שצריכה לחזור ולטבול שוב. תשובה : הנה מרן השולחן-ערוך ביוד סימן קצח (סעיף ו) פסק …

חציצה בשערות ערווה לקריאה »

תשמיש באור

שאלה : נשאלתי, האם לשמש המטה כאשר האור דולק בחדר זה אסור מן הדין או רק הנהגה טובה, והאם גם באור של מנורת לילה המאירה קצת יש בעיה. תשובה : הנה מסקנת הגמרא במסכת נדה (יז.) שאסור לשמש המטה לאור הנר. וכן פסק מרן השולחן-ערוך באו”ח סימן רמ (סעיף יא) וזה לשונו: אסור לשמש לאור …

תשמיש באור לקריאה »

שאלה : האם מותר לאישה נשואה שבעלה עדיין לא התפלל, לאכול ביום שבת קודש בבוקר בלי קידוש. תשובה : הנה מרן השו”ע בסימן רפט (סעיף א) כתב יהיה שולחנו ערוך ומיטה מוצעת יפה ומפה כמו בסעודת הלילה ויברך על היין בורא פרי הגפן והוא נקרא קידושא רבא וכו’, ושלא יטעום קודם לו כלום כמו בקידוש …

לקריאה »

פירוק צמות בחג

נשאלתי בחג השבועות אשר חל ביום שישי, לגבי אשה שחל ליל טבילתה בליל שבת, ובערב החג לא שמה ליבה לזאת וקלעה את שערותיה (צמות), האם מותר לה לפרק את הצמות בים החג. הנה במסכת שבת (דף צד:) נאמר במשנה הגודלת שערה (קולעת את השער) רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרים משום שבות. זאת אומרת לרבי אליעזר …

פירוק צמות בחג לקריאה »

האם מותר לאבלה להשתתף בחתונה

אשה אבילה הנמצאת בתוך יב’ חודש על אביה, ואחד מקרובי משפחתו של בעלה מתחתן, ובעלה דורש ממנה לבוא עימו לחתונה, כיון שלא נעים לו ללכת לבד, האם מותר לה ללכת עימו לחתונה. הנה מצינו בשו”ת אגרות משה (חיו”ד ח”א סימן רנה) שכתב להשיב לאשה אבילה שנמצאת בתוך יב’ חודש על אביה, ובעלה דורש ממנה שתבוא …

האם מותר לאבלה להשתתף בחתונה לקריאה »

צבעוני בשבעה נקיים

נשאלתי מאשה שיש לה ריבוי כתמים, האם מותרת ללבוש בגדי צבעונים בשבעת הנקיים כדי שלא תסתור את ספירת הנקיים. הנה הרמב”ם (פ”ט מהלכות איסורי ביאה ה”ז) כתב כלי (בגדים) צבעונים אין חוששים לכתם הנמצא בהם, לפיכך תיקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונים כדי להצילה מדין הכתמים. והביא דבריו מרן בבית יוסף (סימן קצ). וברמ”א (שם) …

צבעוני בשבעה נקיים לקריאה »