שומר בפתח מוסד של בנות

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שומר בפתח מוסד של בנות

שאלה: האם מותר לאיש לעבוד כשומר בפתח מוסד של בנות.

תשובה: כתוב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ט”ו): אין ממנין אפילו אדם נאמן וכשר להיות שומר בחצר שיש בו נשים, אף על פי שהוא עומד בחוץ, שאין אפוטרופוס לעריות. וכן הוא ברמב”ם (פכ”ב מהל’ איסורי ביאה הל’ ט”ו).

ומקור דין זה הוא בירושלמי (כתובות פ”א סוף הל’ ח’). ושם הלשון הוא: אפילו חסיד שבחסידים אין ממנים אותו אפוטרופוס. עי’ במגיד משנה (שם) ובביאור הגר”א על השו”ע (אות כ”א).
ומשמע מדברי הח”מ (שם ס”ק י”ז) והב”ש (שם ס”ק י”ז), שאין ענין זה קשור לכללי יחוד, שהרי אפי’ כשעומד בחוץ אסור, אף על גב שאינו מתיחד כלל, וע”כ גזרה מיוחדת היא משום שהוא אפוטרופוס עליהן והם תחת ידו ונכנעים תחתיו, ולכן חששו למכשול. כך למד את גדר האיסור בשו”ת שבט הלוי (ח”ה סי’ ר”ה אות ד’). ולכן סובר שאם השומר אינו כפוף להן כלל, וגם הן אינן כפופין ונכנעין לו, ואין כאן איסור יחוד, ולא נתמנה שומר הנשים, רק הוא קבוע שם לשמור נכסי החצר וכיו”ב, אין מקום להסתפק בזה.

גם תלמידו של השבט הלוי, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן בספרו אמרי יעקב (על אבה”ע שם בביאורים ד”ה להיות שומר בחצר) העלה שיש מקום להתיר באופן שאין השומר ממונה כלל על הבנות, ואין לו שום קשר איתן, וכל תפקידו הוא רק לדאוג שזרים לא יכנסו למוסד. ובצירוף דעת הב”ח, שהאיסור הוא רק כשהוא שומר שם גם ביום וגם בלילה.

ובשם הגרי”ש אלישיב מובא (קובץ בית הלל גליון מ”ב עמ’ ל”ו) להתיר אם אין לו רשות להיכנס למקום הבנות. בחוט שני (יחוד עמ’ רט”ז) כתב, שאיש ששומר על פנימיה שישנות שם בנות, ודאי שאסור. אבל שומר בשעות הלימוד שלהם אפשר דמותר. וע”ע בשו”ת עמק התשובה (ח”ט סי’ קמ”ט) שצידד להקל.

העולה לדינא, יש מקום להקל לאיש להיות שומר בפתח מוסד לבנות בזמן הלימודים, באופן שאין לו שום קשר עם הבנות, ותפקידו הוא לדאוג שלא יכנסו זרים למוסד.