סידור גבות ותספורת נשים בשבוע שחל בו תשעה באב

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שאלה: האם מותר לנשים להסתפר או לכל הפחות לסדר גבות וכיו”ב השבוע שחל בו תשעה באב.

תשובה: לנשים ספרדיות מותר להסתפר אפילו שער הראש וכל שכן שאר שערות שבגוף. לנשים אשכנזיות אסור לספר את שער הראש אבל מותר לסדר גבות וכיו”ב בפרט אם זה הכנה לליל טבילה.
מקורות: הנה בשו”ת פנים מאירות ח”ג (ס”ס לז), נשאל אם מותר לאשה להסתפר מראש חודש אב עד התענית. וכתב, שמכיון שהרי”ף והרמב”ם וכן דעת מרן השו”ע בהלכות אבלות (חיו”ד סי’ שצ סע’ ה) שהתירו לאשה להסתפר אחר שבעה, נראה להקל באבלות ישנה במילי דיחיד ולסמוך על הרי”ף והרמב”ם. ולכן מותר לאשה להסתפר מראש חודש עד התענית. ע”ש. וכ”כ בעקרי הד”ט (סי’ כז אות טו).
אך הפרי מגדים (סי’ תקנא מש”ז ס”ק יג) כתב בתספורת איש ואשה שוין לאסור. ע”ש. וכן פסק הגאון מליסא בדרך החיים (עמוד קסט). ונראה דאזלי בתר הוראת הרמ”א בהגה (יו”ד סימן שצ ס”ה) שאסר. וכן פסק להחמיר בשו”ת נודע ביהודה קמא (חיו”ד סי’ צט) ד”ה ועוד, לענין שבוע שחל בו ט’ באב. ע”ש.
אך עכ”פ שמעינן מיהא שלספרדים ועדות המזרח דאזלי בתר מרן, יש להקל גם בשבוע שחל בו ט’ באב, דאבלות ישנה קילא. וכן העלה מרן זיע”א בחוז”ע תעניות (ע’ קס”ד).
אמנם לגבי אשה מעדות אשכנז מבואר שרוב גדולי אחרונינו החמירו בתספורת וכדעת הפמ”ג כן פסק המשנ”ב (סי’ תקנא ס”ק עט) שאחד האיש ואחד האשה שוין לאיסור. והגר”מ פיינשטיין בשו”ת אגרות משה (חיו”ד ח”ב סי’ קלז), כתב, שאפילו להרמ”א בהגה ביו”ד (סימן שצ), שפסק כדברי האוסרים תספורת לאשה אחר שבעה, ולדידיה י”ל שגם בשבוע שחל בו ט’ באב אסור לה להסתפר, מ”מ יודה להקל כדברי המתירים בימי בין המצרים, כיון שהוא רק מנהג. ע”ש. וכן ראיתי להגרש”ז אוירבך בשלמי מועד (עמוד תעז), שאחר שהביא דברי הפנים מאירות, סיים, שבודאי יש להקל עכ”פ עד השבוע שחל בו ט’ באב. ע”כ. ומוכח שעכ”פ בשבוע שחל בו תשעה באב אין להקל.
אמנם כתב המשנ”ב שם שאפשר שיש להתיר באשה [לגלח] ריבוי שער דצדעין, ובפסקי תשובות כתב שלמעשה פסקינן להתיר גילוח השערות באשה כשהכוונה לצורך צניעות, או ל”ט לנוהגות כן תמיד, אף בשבוע שחל בו ט”ב. וכן מריטת שיער הגבות מותרת, ושיער הרגליים יש להתיר כשיש צורך מיוחד לנשים ונערות עד שבוע שחל בו ט”ב, ולצורך ל”ט לנוהגות כן תמיד מותר אף בשבוע שחל בו וכנ”ל.