ברכת שהחיינו פעם שנייה על בגד חדש שהוחלף

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה.

ברכת שהחיינו פעם שנייה על בגד חדש שהוחלף.

שאלה: רכשתי שמלה חדשה וכשלבשתיה ברכתי עליה שהחיינו, ולאחר מכן לתדמהתי גיליתי פגם בבגד תפר שמכער את השמלה ואין בכוונתי ללובשה יותר, לדרישתי בעלת החנות הסכימה להחליף בשמלה חדשה אותו דבר שמלה מושלמת, שאלתי היא כעת שאני לובשת פעם שנייה אם אני צריכה לברך בשנית שהחיינו על השמלה השנייה כיון שהתברר שברכתי הראשונה לשווא הייתה.

תשובה: כיון שנחלקו בכך גדולי הפוסקים בין זמנינו עדיף שלא לברך ואם אפשר מן הראוי לפטור את הבגד בברכת פרי חדש.
מקורות: הנה בדין זה רבו הדעות, בשו”ת רבבות אפרים (ח”ח סי’ קלו) כתב שלא יברך, דבמה ששילם על הראשונה קנה בכסף ובזה קנה גם את החליפה האחרת כשיחליפו אותה כיון שכן הדרך דכשיש איזה פגם מחליפים אותה וכ”כ כמה אחרונים ולכל היותר יבקש מאחר שיוציאו. אלא שדעת הגאון השבט הלוי (ח”ח סי’ לה) שעל השניה שהחליף יברך שנית דהא קיי”ל בגמ’ ברכות (נט:) ונפסק בשו”ע (רכג ג) דאפי’ קנה וקנה עוד פעם באותו יום כל קנין הוא שמחה חדשה וצריך לברך שוב, א”כ ה”ה בנ”ד שהקניה הראשונה נתבטלה מחמת הפגם, שצריך לברך שוב על השנית. אמנם בקובץ אור תורה (סיון תשפ”ו ע’ תתשפ) הובא דעתו של הגר”ח קניבסקי זצ”ל שאינו מברך שהחיינו שוב על חליפה שקיבל תמורת החליפה שהיה בה קלקול או שעטנז, כיון שכל השמחה של הלבישה שניה היא מכח שמחת הלבישה הראשונה ולכן לא שייך שוב לברך שהחיינו דספק ברכות להקל. וכן בספר שערי ברכה (שטיצברג ע’ תעג הערה עה) הביא דברי הרב שבט הלוי שמברך, מאידך כתב בשם הגרשז”א שלא יברך כ”כ בספר חיכו ממתקים (ח”א ע’ קיא), וכן היא דעת הגריש”א מובא בספר בירורי חיים (ח”א עמ’ שמה), וכן נקט בשו”ת שערי יושר (ח”ג סי’ מו). ע”ש.
וכל המרבה לבדוק יראה דדין זה לא נפיק מפלוגתא דרבוותא ולכן מהיות טוב נכון שיפטור השמחה ברבר אחר או שיברך שהחיינו בלא שם ומלכות ויהרהר שם ומלכות בלבו.