אמירת אתה חוננתנו בתפילת שחרית תשלומין של ערבית מוצאי שבת

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אדם שלא התפלל ערבית במוצ”ש האם נצרך להתפלל שתי תפילות והאם צריך להזכיר אתה חוננתנו בתפילה שנייה?

אני תושב עוטף עזה ולא יכולתי להתפלל ערבית במוצאי שבת וגם להבדיל על הכוס בגלל האירועים שקראו סביבנו (שמחת תורה תשפ”ד) ועד עתה בבוקרו של יום ראשון לא טעמתי כלום וכעת אני רוצה להתפלל ביחיד האם אני צריך להתפלל שתי תפילות וגם אם כן האם אני מזכיר אתה חוננתנו בתפילה שנייה, ואיך אני מבדיל על הכוס האם אני מברך גם על נר ובשמים.

תשובה: לגבי תפילה כיון שאנוס היית, אתה מתפלל שתי תפילות של שחרית עמידת שמונה עשרה ברכות

(ואם היית מתפלל בציבור היית יוצא בחזרת השליח צבור תפילה שנייה), לגבי אתה חוננתנו אתה מזכיר באיזה תפילה שאתה רוצה ראשונה או שנייה. לגבי הבדלה הינך מבדיל על הכוס ומברך רק גפן וברכת הבדלה אבל אין צורך לברך על בשמים ונר.

מקורות:

מבואר בילקוט יוסף ח”א (תשמה ע’ רכא) שיחיד ששכח או נאנס ולא התפלל ערבית, כשמתפלל שחרית בצבור, יכול לכוין לתפלת החזרה של השליח צבור, מתחלה ועד סוף, ויוצא בזה ידי חובת התשלומין. [וצריך שגם השליח צבור יכוין עליו להוציאו ידי חובת תפלה. [או שהשליח צבור כיון כוונה כללית להוציא ידי חובה כל השומע קולו].
וכל ששכח או נאנס אבל אם הזיד ולא התפלל תפלה אחת אין לה תשלומין, ואינו רשאי להתפלל אותה אפילו בתורת נדבה.
אין נקרא מזיד אלא כשמבטל התפלה בשאט נפש בלי שום טרדא, אבל אם היה טרוד ולא ביטל התפלה בשאט נפש, אלא היה סבור שיוכל להתפלל אחר שיגמור העסק ואחר כך שכח להתפלל שוגג מיקרי ולא מזיד.
ומי ששכח להתפלל ערבית במוצאי שבת אבל הבדיל על הכוס שעליו להתפלל שחרית שתיים אינו אומר אתה חוננתנו לא בתפילה הראשונה ולא בתפילה השניה לפי שכבר הבדיל על הכוס, אבל אם לא הבדיל על הכוס יאמר אתה חוננתנו באחת מן התפילות בשחרית ואח”כ צריך להבדיל על הכוס חזו”ע שבת ח”ב עמוד שפד וילקו”י שבת כרך א (עמוד תשנו). (אמנם רבו הדעות בזה באיזו תפילה מבדיל בראשונה או בשנייה ע’ בשו”ת מעיין חיים זריהן ח”ד סי’ כב אבל כך הכריע מרן זיע”א).
ולגבי הבדלה כבר האריך בדעת מרן השו”ע בחזו”ע שבת ח”ב ע’ תטו והעלה משום סב”ל נגד מרן השו”ע שמבדיל רק ביום הראשון. ואינו מברך על הבשמים והנר כי טעמם של ברכות אלו שייך רק במוצ”ש.