התרת נדרים לאשה

הרב אורן שוב
הרב אורן שוב
בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

הרב אורן

שוב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה
ביישוב בו אנו גרים עושים את התרת נדרים בערב ראש השנה ויום הכיפורים אחר הסליחות בחצות הלילה, ואין האישה יכולה לעזוב את הילדים ולבוא לבית הכנסת להתיר את נדריה, האם יכולה למנות את בעלה שליח להתיר את נדריה.

תשובה
הנה כתב מרן השו”ע ביורה-דעה סימן רכח (סעיף טז) צריך הנודר לבוא לפני המתירים כשיתירו לו, ואינו עושה שליח לשאול על נדרו. הרי מבואר שאין אדם יכול למנות את חבירו שליח להתיר את נדרו.
אולם לגבי בעל להתרת נדרים של אשתו כתב מרן בסימן רלד (סעיף נו) הבעל נעשה שליח להשאל על נדרי אשתו, ובלבד שמצא שלשה מקובצים, אבל הוא לא יקבצם.
הרי לנו שיכולה האישה למנות את בעלה להיות שלוחה להתיר את נדריה, ובעלה יבקש התרה גם לנדריה.
ובהשקפה ראשונה היה נראה שצריך הבעל להיזהר שלא יקבץ את האנשים להתיר את הנדרים, כיון שנמצא שהוא מקבץ את האנשים להתיר את נדרי אשתו, ופסק מרן שלא יקבץ הבעל את האנשים.
אולם אחר ההתבוננות נראה שבהתרת הנדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים יכול הבעל לקבץ את המתירים להתיר את הנדרים.
דהנה כתב הרא”ש בפירושו למסכת נדרים (דף ח ע”ב) שהטעם שאין לבעל לקבץ את המתירים הוא שחוששים שמכיון שהוא טורח לאסוף את המתירים, יבוא להוסיף על החרטה שאמרה לו אשתו כדי שבודאות יתירו לה את הנדר.
עוד כתב (שם סימן ז) בשם הרא”ם שאין לבעל לקבץ את האנשים, מפני שאפשר שאינה רוצה שיתפרסם שנדרה, ועל ידי קיבוץ האנשים יתפרסם הדבר. ובטור סימן רלד הביא טעם זה.
אם כן בהתרת הנדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים שזה התרת נדרים כללית ואין מפרטים את הנדרים, אין שייכים טעמים אלו ולכן יכול הבעל לקבץ את המתירים להתיר את הנדרים של הציבור.
וכן כתב הגרב”צ אבא שאול בשו”ת אור לציון ח”ד (עמוד כח) להתיר לבעל לקבץ את האנשים, וכתב עוד בטעם הדבר שכיון שהבעל מקבץ את המתירים גם כדי להתיר את נדריו, וגם בשביל כל הציבור הנמצא בבית הכנסת, אין זה נחשב שמקבץ את האנשים כדי להתיר את נדרי אשתו.

אלא דכתב שטוב שהאישה תלך בעצמה לבית הכנסת להתרת הנדרים כיון שבכלל התרת נדרים עושים גם התרת נדויים, ויש מן הפוסקים שסוברים שאין הבעל יכול להיות שליח להתיר את נידוי לאשתו, ובפרט נידוי בחלום.

ומכיון שאנו עושים גם התרת נידויים והתרת קללות טוב שהאישה תבוא בעצמה להתרת הנדרים בערב ראש השנה ויום הכיפורים.

מסקנת הדברים:
יכולה האישה למנות את בעלה שליח להתיר את נדריה.
ובהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה ויום כיפור מותר לבעל גם לקבץ את המתירים.
אך אם מתאפשר לה לבוא בעצמה להתרת הנדרים, טוב שתבוא כיון שעושים גם התרת נידויים, ולהתיר את נידויי אשתו יש אומרים שאין הבעל יכול להיות שלוחה של אשתו.