האם הרגשת צירים מטמאה?

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם הרגשת צירים אוסרת את האשה על בעלה?

אני בחודש תשיעי לקראת לידה בעזה”י, ולאחרונה חשתי הרגשת צירים, ולאחר מכן ראיתי טיפת זה, האם זה אומר שאני כעת אסורה לבעלי?

תשובה: אם יצאה ממנה טיפת דם תוך כדי הצירים הרי טמאה מן התורה.

אשה הרה העומדת סמוך לזמן לדתה ומרגישה צירים [הן התכווצויות בשרירי הרחם הפותחות אותו לקראת הלידה], לדעת רוב האחרונים נחשב כהרגשה, ולכן אם יצאה ממנה טיפת דם תוך כדי הצירים [מה שמצוי הרבה], הרי טימא אותה מן התורה.

מקורות והרחבה

בשיעורי טהרה (עמ’ מח) כתב, דצירים שיש לאשה לא נחשב להרגשת פתיחת המקור. ע”כ. וכנראה סברתו היא משום שלא הוזכר בדברי הפוסקים, על אף שהיא מציאות שביום-יום.

אולם דעת האבני שהם (סי’ קצד עמ’ תקו ד”ה אמנם) בשם מרן הגרע”י זצ”ל, וכ”ד הגר”י רצאבי בשלחן ערוך המקוצר (ח”ו עמ’ קט), דחשיב הרגשה, ולכן מטמא אפילו היה פחות מכגריס ועוד, או שנמצא על צבעוני או על דבר שאינו מקבל טומאה.

והלום מצאתי יהלום בשו”ת המפואר אמרי טהרה להגר”ד עובדיה שליט”א (ח”א סי’ א עמ’ ה), שכבר הדבר מבואר בשו”ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר (ח”א יו”ד ס”ס מט), שהמעוברת שהרגישה קצת חבלי לידה, אין להתיר בזה בכל אופן. וכ”כ בספר שערי טוהר (שער יד סעיף יא), שאם ראתה דם לאחר הרגשת הצירים, הוי כהרגשה לכל מידי, ואין זה נידון ככתמים.

מצאה הכתם זמן רב לאחר הצירים

כתב בשאלת חכם (סי’ מח עמ’ קמג), שאם זמן מציאת הכתם לא היה בסמיכות לצירים, וכגון שהיה לה צירים במהלך הלילה וקמה בבוקר ומצאה כתם על פד [שהוא דבר שאינו מקבל טומאה], י”ל דשמא דם זה בא זמן מה אחר הצירים, ודינו ככל דיני כתמים ולא כדם הבא בהרגשה [עכ”ד].

ויש להשיב ע”ז, שהרי הוא ספק דאורייתא, מאחר ואם באמת הכתם הזה יצא בשעת הציר, טמאה האשה טומאה דאורייתא וכדין דם בהרגשה, וכיון שהוא ספק דאורייתא מאי חזית לסמוך להקל שכנראה בא אחר הצירים, בא ונאמר שאדרבה בא בשעת הציר, שהרי ספק דאורייתא לחומרא. מה גם שבדרך כלל וע”פ רוב יצא הדם בשעת הציר ממש. וצריך לי עיון.

הרב שי הלל

ראש כולל ורב קהלת אהבת ישראל, פתח תקוה

שעות מענה בבית ההוראה שלמות המשפחה:

ימים א’-ה’: 15:00-16:00 אחה”צ

בנוסף, בימי ב’ וג’: 20:00-21:00 בערב

לשאלות הלכתיות חייגו: 2873*