אם שייך איסור לא ילבש כשאשה נושאת נשק

הרב יעקב

עמאר שליט"א

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לאשה לשאת על עצמה נשק, או שמא יש בזה איסור משום “לא ילבש”?

תשובה: מותר לאשה לשאת על עצמה נשק ואין בזה משום איסור “לא ילבש”

הנה על פי תורתינו הקדושה אסור לגברים ללבוש בגדי נשים, וכן אסור לנשים ללבוש בגדים המיוחדים לגברים. ואפילו באחד מן הבגדים אסור. שאף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהם איש או אשה, בכל זאת הדבר אסור וכמו שכתוב בתורה (דברים כב פסוק ה): “לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה וכו’ “. לפיכך אסור לאשה להניח על גופה דברים המיוחדים לגברים, כגון שתחבוש על ראשה מצנפת או כובע המיוחד לגברים או שתלבש שריון וכיוצא בזה, וכן אסור לאשה להסתפר קצוץ כמו גבר. וגם גברים אסורים להניח על עצמם אביזרים ובגדים המיוחדים לנשים, כמו בגדי נשים או תכשיטים המיוחדים לנשים במקום שהגברים אינם נוהגים ללבוש בגדים ותכשיטים אלו [הרמב”ם (פי”ב מהלכות עבודה זרה הלכה י). וכ”פ הטוש”ע יו”ד (סימן קפב ס”ה) והרמ”א שם. ע”ש].

אולם למעשה רבים מהפוסקים כתבו שכל האיסור, הוא דווקא באופן שהגבר הלובש בגדי נוי של נשים, עושה כן “במטרה להידמות לנשים”, וכן אשה הלובשת בגדי גברים או שאר דברים השייכים לגברים כשריון ונשק, “במטרה להידמות לגבר”. אבל אם כל כוונת הלובש, הוא כדי להתחמם מפני הקור, או להגן מפני השמש, שלא במטרה להידמות למין השני, אין בזה איסור לא ילבש, ויש לסמוך על דבריהם להלכה [כן דעת הב”ח יו”ד (סימן קפב), והט”ז (שם ס”ק ד). וכן דעת הש”ך (שם ס”ק ז). וכן פסק מרן רבינו הגדול בשו”ת יבי”א (ח”ו חיו”ד סי’ יד אות ו). והניף ידו שנית ביחו”ד (ח”ה סי’ נה) להקל כהב”ח].

ולכן כך גם בנידוננו שהאשה האוחזת נשק, אין בכוונתה להידמות לגבר במעשיה כלל ועיקר, אלא כל מטרתה היא אך ורק לגרום הרתעה בקרב האויב, ולהגן על עצמה ועל הסובבים אותה, הילכך מותרת לעשות כן. ומה גם שבדרך כלל הדבר נעשה לצורך פיקוח נפש, שודאי יש להקל בזה [וכ”פ בשו”ת יחו”ד (ח”ה סי’ נה)].

ועוד שכיום בזמנינו רבות בנות עשו חיל, ודרכן של הרבה נשים לשאת על עצמן נשק. וכיון שכך, נמצא שאין דבר זה מיוחד לגברים דווקא. והרי ההלכה היא שכל דבר שהרגילות לעשותו או ללובשו, היא בין לנשים ובין לגברים, כבר לא שייך בו משום האיסור הנ”ל. ולכן, יש להקל בנידוננו גם מטעם זה. והדרך והרגילות בדברים אלו נקבעת גם ע”י גויים ויהודים שאינם שומרית תורה ומצוות [כן מבואר בשו”ת יחו”ד (ח”ו סי’ מט), וביבי”א (ח”י חיו”ד סי’ נח על ר”פ ח”ג אות טז). ומה שכתבתי לגבי הרגילות, כ”כ הפרישה יו”ד (סי’ קפב ס”ק ה) ופסק כדבריו מרן רבינו הגדול בשו”ת יבי”א (ח”ו חיו”ד סי’ יד אות ו)].

בסיכום: מותר לאשה לשאת על עצמה נשק ואין בזה משום איסור “לא ילבש”. מכיון שאינה עושה כן במטרה להידמות לאיש. ועוד שבזמנינו ישנה דרך ורגילות לנשים לעשות כן, וממילא לא שייך בזה איסור לא ילבש. ובפרט אם הדבר נעשה משום פיקוח נפש, שמותר.

יעקב עמאר

מח”ס “הלכה מבוארת” ומו”צ בבית ההוראה

“שערי הלכה ומשפט”

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*