קיום מצוות עונה בימי המלחמה

הרב אורן שוב
הרב אורן שוב
בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

הרב אורן

שוב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לשמש את המיטה בליל טבילה ובזמן עונה בשעת מלחמה?

נשאלתי, כיון שעת צרה היא ליעקב וזמן מלחמה הוא בדרום הארץ, וחשש גדול למלחמה גם בצפון ה’ ירחם ויושיע, האם מותר לשמש את המיטה בליל טבילה ובזמן עונה.

תשובה: בזמנינו שהמלחמות מתארכות הרבה ימים ה’ ירחם אין לבטל העונה כלל.

הנה מרן השולחן ערוך באו”ח סימן רמ (סעיף יב) ובסימן תקעד (ס”ד) פסק שאסור לשמש מטתו בשנות רעב אלא בליל טבילה וכן לאנשים שאין לו ילדים.

וברמ”א (סימן רמ שם) הביא דברי הירושלמי להלכה שהוא הדין בשאר צרות שהם כרעבון.

ונחלקו הפוסקים בגדר ‘שאר צרות’ שכתב הרמ”א, דעת הכנסת הגדולה (הגהות הטור אות ה) שהכוונה על קילקול התבואה שיש שדפון או באו חסיל וארבה וכדומה שכל אלו דומים לרעבון, אבל בשאר צרות רח”ל כדבר וכיוצא בהן שאינם דומים לרעבון לא נאסר בתשמיש המיטה.

אבל העולת תמיד (אות ו) כתב שהכוונה היא לכל הדברים שכתב השולחן ערוך בסימן תקעו שגוזרים עליהם תעניות על הציבור, ושם (בסעיף א) כתב השולחן ערוך שעכו”ם שבאו לערוך מלחמה עם ישראל גוזרים תענית על הציבור. וכן כתב הרב בית דוד בדעת הרמ”א שגם בשאר צרות סובר שאסור בתשמיש המיטה.

מלחמת חורבות ברזל
מלחמת חורבות ברזל

ומכל מקום למעשה הכנסת הגדולה חולק על הרמ”א וסובר שרק בזמן רעב אסור בתשמיש המיטה אבל בשאר צרות אין אסור לשמש מיטתו שאף על פי שבירושלמי כתוב שאסור גם בשאר צרות, בתלמוד בבלי לא מצינו שאסור ואנו פוסקים כתלמוד בבלי. וכן פסק הרב בית דוד להלכה.

והנה השו”ע התיר בזמן רעב לשמש המיטה בליל טבילה. וכן פסקו הנהר שלום והבגדי ישע ודלא כהמגן אברהם שכתב שגם בליל טבילה אסור, וכתבו ובפרט אם זה לא שנת רעב אלא שאר צרות שיש להקל לשמש המיטה. וכן כתב הרב משנה ברורה בסימן תקעד (ס”ק יא, ובשעה”צ סק”ח).

נמצא שלדעת השולחן ערוך והכנסת הגדולה אין שום איסור לשמש המיטה בזמן מלחמה, וגם לאוסרים אם זה ליל טבילה לרוב הפוסקים מותר.

וכל נידון זה הוא רק במקום שיש את המלחמה, אבל בשאר הערים אין איסור וכמו שכתב האשל אברהם (בוטשאטש סימן רמ).

ואפילו באותם מקומות אם זמן המלחמה הוא ארוך כתב האשל אברהם (בוטשאטש שם) שאין לאסור לשמש המיטה כיון שיש חשש למכשולות. ובט”ז כתב שמי שחושש למכשול ויצרו גובר עליו אין להחמיר בזה. ואם כן כל שכן שהזמן המלחמה הוא ארוך שמותר.

וכתב בספר בירורי הלכה תנינא (סימן תקעד) בשם אביו הגרב”י זילבר ועוד פוסקים שהורו להתיר לשמש המיטה בזמן מלחמת המפרץ.

זאת תורת העול’ה:

  • לדעת השולחן ערוך והרבה פוסקים אין איסור לשמש המיטה בזמן מלחמה. אבל לרמ”א ועוד פוסקים אסור לשמש המיטה בזמן מלחמה.
  • גם לאוסרים כל הנידון הוא רק במקומות שיש מלחמה, אבל בשאר ערי ישראל שאין בהם מלחמה אין שום איסור לשמש המיטה.
  • גם במקומות שיש מלחמה מותר לשמש המיטה בליל טבילה.
  • ובזמנינו שהמלחמות מתארכות הרבה ימים ה’ ירחם אין לבטל העונה כלל.

וה’ ברחמיו יושיענו ויצלינו במהרה בימינו מכל אויבינו ויגאלנו גאולת עולם אמן.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*