רוח רעה במיטת קומותיים

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: בביתי יש מיטת קומתיים שעליהם ישנים הילדים גדולים, ואחד מהילדים יישן על המיטה העליונה ביום, ובשעה שהוא יישן בא אחד מהילדים והניח חטיפי מאכל במיטה התחתונה, לאחר שהתעורר הילד משנתו התעוררה שאלה אם מותר לאכול מהחטיפים משום חשש רוח רעה, כמבואר בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קטז סעיף ה) שלא להניח אוכלים תחת המיטה משום רוח רעה.

תשובה: מותר לאכול מאותם חטיפים. אך לכתחילה ראוי ונכון לכל הפחות שבלילה לא להניח מאכלים על המיטה התחתונה שמתחת למיטה העליונה של מיטת הקומתיים לחוש לדעות המחמירים שגם במיטה זו שורה בה רוח רעה.

 

מקורות ונימוקים:

כפי שראיתי בפוסקי זמנינו שנחלקו האם בכלל במיטה התחתונה שמתחת למיטה העליונה שורה רוח רעה כדין תחת מיטה רגילה, וכפי שהאריך בכך בשו”ת וישמע משה (פריד ח”ד סי’ קג) שהביא שהגאונים רבי חיים מאיר וואזנר, רבי משה שאול קליין, רבי שלמה זלמן אולמן הורו בשם רבם הגאון בעל שבט הלוי זצוק”ל שאין בדבר בית מיחוש ואין רוח רעה שורה על גבי המיטה התחתונה. וכן נוטה דעת הגאון רבי שמאי גרוס שליט”א וביאר טעמו שרוח רעה שורה רק במקום שאין אדם דר ומשתמש שם אבל מיטה זו שאדם ישן שם בקביעות לא שייך לומר שרוח רעה שורה עליה בגלל המיטה שמעליה. וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט”א ואמר שכשם שאין רוח רעה שורה על דיירי הקומה הראשונה בגלל דיירי הקומה השניה שישנים מעליהם כך אין רוח רעה שורה במיטה התחתונה בגלל המיטה שמעליה.

מאידך הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א נטה להחמיר בדבר, אך אמר דמכל מקום בשעת הדחק יש להקל בגלל דברי החזון איש שאמר שאין לנו עסק עם רוחות רעות כמו שהיה בימי חז”ל אין לנו להחמיר בזה אלא בדיוק באותו האופן שדברו בו חז”ל ואסרוהו אבל אם יש מקום לחלק ביניהם שוב אין לחוש לזה, ואם כן מכיון שי”ל שחז”ל לא דברו במיטה תחתונה אלא רק בקרקע שתחת המיטה יש להקל בדבר בשעת הדחק. וכן הורה הגאון רבי מרדכי גרוס שליט”א דיש להקל בשעת הדחק מהאי טעמא.

ודעת הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א להחמיר בדבר. וכן דעת הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א ומכל מקום אמר שכל האיסור הוא להניח את האוכל על המיטה התחתונה אולם מותר לשבת על המיטה התחתונה ולאכול מכיון שאין המאכל מונח תחת המיטה אלא מוחזק בידי האוכל כל הזמן.

וכן בספר הליכות שלמה (תפילה פרק יג ס”ק כז) כתבו בשם הגאון רבינו לשמה זלמן אויערבאך. להחמיר בזה. וכן כתבו בספר מנשים באהל (חיו”ד סי’ יט) בשם הגאון רבינו יוסף שלום אלישיב להחמיר בזה.

מכל האמור יוצא שנחלקו בכך גדולי עולם אם שורה רוח רעה במיטת קומתיים במיטה התחתונה. אמנם חשוב לציין שכל זה בהנחת מאכלים על המיטה התחתונה אבל לאדם עצמו לישן במיטה התחתונה כשיישן מעליו לית מאן דחש בהא (למרות שראיתי כמה שחששו בדבר).

והנה בשו”ת יביע אומר חלק א (חלק יורה דעה סימן ט סוף אות כד) כתב, שבשו”ת עין הבדולח (סי’ יא בד”ה ומה), נראה שאוסר אף בדיעבד אוכלים ומשקים שהונחו “ביום תחת המטה שישנים עליה. ע”ש. אולם אין דבריו מוכרחים להלכה. והעיקר כמש”כ, כי אין שליטה לרוח רעה כזאת ביום. וכמו שמתבאר בשו”ת דברי שלום (סי’ מח). ובספר אמת ליעקב ניניו בקונטרס שפת אמת (סי’ מא). עד כאן דברי היביע אומר.

ויש לצרף עוד במ”ש בדרכי תשובה (סימן קטז ס”ק לח) בשם ספר מילי דחסידותא, שאין חשש רק במטה שבה מקיימים מצוות עונה (תשה”מ) משא”כ במטה שנעשית רק לשינה לבד אפי’ של אשה אין חשש ובמטה של איש קיל יותר. עיין שם.

ועל כל פנים מבואר שדעת מרן זיע”א שאפילו במיטה רגילה שהונחו תחתיה מאכלים ויישן עליה אדם ביום לא חוששים לרוח רעה, ואם כן כל שכן במיטת קומתיים ובפרט שיש דעות שכיום שבבתים שהקרקע מרוצפת אין רוח רעה. ומכל מקום כתבנו שבלילה ראוי שלא להניח מאכלים במיטה התחתונה לחוש למחמירים.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*