מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: נשאלתי מחתן (אשכנזי) שמתחתן בחנוכה האם ידליק בבית הוריו קודם שיוצא לחתונתו או לאחר החתונה בביתו, או אולי בשניהם?                              שאלה זו שייכת כמובן גם בחתן ספרדי אם יצא ידי חובה בהדלקת אביו או שעליו להדליק בביתו לאחר החתונה?

תשובה: חיוב הדלקתו בבית הוריו קודם החתונה, וראוי שידליק גם בביתו לאחר החתונה בלי ברכה.

הרחבה ומקורות:

זמן הדלקת נר חנוכה כידוע הוא בזמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים, תלוי לפי המנהגים, ואף שבדיעבד אם שכח או הזיד ועבר הזמן ולא הדליק מדליק והולך כל הלילה כנפסק בסי’ תרע”ב ס”ב, יש להתאמץ להדליק בזמן, וי”א אפילו ע”י שליח. נחלקו הפוסקים לגבי המתארח בזמן הדלקת הנרות ועתיד לחזור לביתו באותו לילה, כגון ששהה חוץ לביתו בשבת וחוזר לביתו במוצ”ש, אם ימתין וידליק בביתו או במקום שמתארח, אמנם באופן שהוא בביתו רק שעתיד לשנות את מיקומו באותו לילה כתבו כל הפוסקים (עי’ ספר תורת המועדים בדעת החזו”א, הליכות שלמה חנוכה פי”ד סי”ד, ילקוט יוסף תרע”א סי”ד, ועוד) שידליק במקום שנמצא בזמן שחל עליו החיוב ששם דירתו, וע”כ חתן שבזמן ההדלקה גר בבית הוריו ולא עקר דירתו עדיין, שם הוא מקום חיובו.

ובשו”ת שבט הלוי (חלק ח סימן קנ”ח) אף שדעתו כנ”ל, הסתפק קצת לדברי הרמ”א שם (ע”פ תוס’ שבת כא: ד”ה דאי) שכתב שבזה”ז שמדליק בפנים אינו צריך להיזהר להדליק קודם שתכלה רגל מן השוק, א”כ באופן שבעיקר הלילה יהיה כבר בביתו הקבוע ידליק בעיקר ביתו, ונשאר בצ”ע. אמנם נראה לענ”ד שבחתן לא שייך כלל להסתפק בזה, ראשית הרמ”א כתב זאת לשיטתו וכפי שהזכיר כמה פעמים שבזה”ז נהוג להדליק בפנים, ואף לדעתו טוב ליזהר אף בזמן הזה להדליק בזמן, וכפי שביאר הבה”ל (ע”פ הטור שם) שאף שמדליקים בפנים מכיוון שמדליקים בפתח הבית יש הכירא לעוברים ושבים, והרמ”א דיבר כשההיכר הוא רק לבני ביתו וא”כ יחכה שיהיו מקובצין יחד. ועוד, אם ידחה החתן הדלקתו מכניס עצמו למצב של איסור אכילת קבע ושאר דברים קודם ההדלקה, וכל החתונה אינה לכתחילה במצב זה, ואף שומר אינו הפתרון המומלץ לכתחילה (ובפקט בסעודות גדולות שיתכן גם שכרות), ואולי אם היה לו אפשרות ללכת בתחילת הלילה לבית שמתעתד לגור בו ולהדליק שם (וכעין הפתרון שנתן הגרשז”א ליוצא מבית הוריו קודם זמן ההדלקה, עי’ הליכות שלמה בהערה שם) היה עדיף, אבל לא תמיד מתאפשר.

וע”כ הלכה למעשה מקום חיובו בזמן החיוב בבית אביו קודם שיצא לחתונתו, וראוי שידליק בלא ברכה גם בבואו לביתו וכמו שכתב בילקוט יוסף שם ‘וטוב שיחמיר להדליק נר חנוכה בלא ברכה כשמגיע לביתו אחר החתונה’, ובזה יפתור גם את חששו של שבט הלוי הנ”ל.

בברכה

יעקב לוי מו”צ בבית ההוראה שלימות המשפחה.