כתם דם הבא עם כאבי מחזור האם מטמא

אוחיון

חננאל

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם אשה שחשה כאב בבטן בדרך כלל בבוא אורח כנשים האם יש לדונה כהרגשה ובאם תראה טיפת דם יש לאוסרה כדין דם הבא בהרגשה או שיש לדונה כדין אשה הרואה כתם

תשובה: אין לטמאות כמה ימים לפני ראיית הווסת בהגשת כאבי בטן וכדומה , ואמנם יש שמחמירים בזה.

ואם הרגשה זו באה סמוך למחזור, יש לעשות שאילת רב.

הנה שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפג

בית יוסף יורה דעה סימן קפג

“ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה” (ויקרא טו יט) דרשו חז”ל בבשרה עד שתרגיש בבשרה

ובשו”ע יורה דעה קפג א’

אשה שיצא דם  ממקורה, בין באונס בין ברצון, טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו. ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה. אף על  פי שלא יצא לחוץ, ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל,  יושבת עליו ד  שבעה  נקיים

ובפוסקים מבואר שישנם שלושה סוגי הרגשה א. פתיחת פי המקור שנפתח להוציא דמה ב. הרגשת זיבת דבר לח בעומק ג. הרגשת זעזוע בגופה כעין צמרומרת

ואמנם הרגשת כאבי בטן וכדומה המצויה אצל שאר נשים לא הוזכרו בפוסקים כהרגשות

אך בשו”ת ציץ אליעזר חלק ו סימן כא סובר, שהרגשה זו היא הרגשה המטמאה מן התורה

וז”ל “ישנה עוד הרגשה עיקרית וקובעת, והוא הרגשת הזדעזעות וצער וכדומה בשעת קבלת הוסת, וזה ברור בלי צל של ספק שזה ישנו גם כיום עכ”פ אצל רוב הנשים. והוכיח את דבריו מדברי

הרמב”ם בפ”ח מהלכות איסורי ביאה הלכה ב שפוסק שהרגשת דם וסת הוא שתרגיש בעצמה מפהקת ומתעטשת, וחוששת פי כריסה ושיפולי מעיה, ויסתמר שערת בשרה או ייחם בשרה וכיוצא במאורעות אלו.

וכן פוסק בפ”ג מה’ מטמאי משכב ומושב ה”ו, ומוסיף שם: או ראשה כבד עליה, או אבריה כבדין וכיוצא באלו.

וכוונת הרמב”ם מבורר בזה דהיינו דבהרגשת דם וסת זה טמאה היא מה”ת.

וכן פסק בספר פרדס רימונים בפתחי נדה ד’ כ”ד

ואמנם בספר אבני שוהם סימן קפג עמוד 14 הביא מעשה שנשאל הראשון לציון הרב  עובדיה יוסף זצוק”ל  באשה שהרגישה כאבי חזור וראתה טיפת דם, והעלה להקל שאין לטמאותה כדין הרגשה, ודינה כדין אשה שנמצא על בגדה כתם שיש לטהרה בכתם פחות מכגריס, וכן בנמצא על לבגד שאינו מקבל טומאה, ולפי שאר כללי דיני כתמים.

אך יש לציין ששם המעשה היה שראתה דם זה כמה ימים לפני הזמן שאמורה לקבל ווסת

וכן בבית מדרשו של מו”ר הרב משה פנירי שליט”א מעלה להקל באופן זה שאין לדונו כדם בהרגשה

העולה לדינא:

אין לטמאות כמה ימים לפני ראיית הווסת בהגשת כאבי בטן וכדומה, ואמנם יש שמחמירים בזה.

ואם הרגשה זו באה סמוך למחזור, יש לעשות שאילת רב.

 

התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*