יחוד עם שתי גיסות

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים.

תשובה: יש אוסרים לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים, ויש מתירים. ולבני ספרד מותר.

 

מקורות והרחבה:

כתוב בשולחן ערוך (אבן העזר סי’ כ”ב סעיף י’): מותר להתייחד עם שתי יבמות וכו’, מפני ששונאות זו את זו ואין מחפות זו על זו.

מקור ההלכה בגמ’ (קידושין פ”א ע”ב). וברש”י (שם ד”ה שתי יבמות) ביאר את טעם הדבר, שהואיל והן שונאות זו את זו, משום שכל אחת דואגת שהשניה, אם ימות בעלה, תיפול ליבום לפני בעלה, ותיעשה לה צרה. ולכן אף שאסור לאיש להתייחד עם שתי נשים, כמבואר במשנה (שם פ’ ע”ב), כיון ששתיהן נוחות להתפתות לדבר עבירה, והאחת תחפה על השניה, כשהמדובר בשתי יבמות הדבר מותר, כיון שהן שונאות זו את זו, האחת לא תתפתה לעבירה, כיון שחוששת שיבמתה לא תחפה עליה, אלא תגלה את קלונה.

ויש לדון האם היתר זה של יחוד עם שתי יבמות נוהג גם בזמן הזה, מאחר שלא נהגו ליבם בזמן הזה (כמבואר ברמ”א אבהע”ז סי’ קס”ה סעי’ א’), וא”כ לא שייך טעם ההיתר ששונאות זו את זו מחשש שמא תיפול ליבום לפני בעלה ותהיה צרתה.

באוצר הפוסקים (סי’ כ”ב ס”ק ל”ז אות ד’) הובאה מחלוקת הפוסקים האם בזמן הזה שאין מייבמין קיים ההיתר להתייחד עם שתי יבמות כיון שאין מקום לשנאתם, הואיל ואין נוהגים לייבם, או שהיא שנאה עצמיית וטבעית שקיימת גם כשלא שייך שתהיה צרתה. רוב הפוסקים שהובאו שם סוברים שאסור להתייחד עם שתי יבמות בזמן הזה.

הגרי”ש אלישיב (קובץ בית הלל גליון מ”ב עמ’ ל”ד) ציין לפוסקים המובאים באוצר הפוסקים שכתבו, דלמרות שמבואר בגמ’ שמותר להתייחד עם שתי יבמות, מכיון שבזמן הזה אין מייבמין ואין אפשרות שאחת חהיה צרה לחברתה, לכן אין שונאות זו את זו, וממילא אסור להתייחד איתן. והכריע כדבריהם, שלמעשה אין להקל בזה.

לעומת זאת בשו”ת שבט הלוי (ח”ה סי’ ר”ד אות ב’) ציין לדברי הפוסקים שהובאו באוצר הפוסקים, שהחמירו לאסור יחוד עם שתי יבמות בזמן הזה, וכתב שמסתימת השו”ע ושתיקת הרמ”א בהלכות יחוד, שלא העירו שהיתר יחוד עם שתי יבמות לא נוהג בזמן הזה, נלמד שאין איסור יחוד עם שתי יבמות גם בזמן הזה.

ויש להוסיף על דברי השבט הלוי, שכך נראה גם מסתימת האחרונים, שלא העירו שהיתר יחוד עם שתי יבמות אינו נוהג בזמן הזה. והם החכמת אדם (כלל קכ”ו סעי’ ח’), הערוך השולחן (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ י’), החפץ חיים בספרו נדחי ישראל (פרק כ”ד סעי’ ח’). וכבר העירו כן באוצר הפוסקים (שם בהגהה).

ונראה שכל האמור לעיל הוא לבני אשכנז, שנהגו שלא לייבם בזמן הזה, אבל בני ספרד שמותרים לייבם בזמן הזה, וכפי שהאריך בזה בשו”ת יביע אומר (ח”ו אבה”ע סי’ י”ד), א”כ נוהג אצלם דינא דגמרא שמותר להתייחד עם שתי יבמות. שוב מצאתי שכך כתב בספר אפיקי מים (לגר”מ פנירי, פי”א סעי’ ד’), שבני ספרד היות שגם כיום פעמים שנוהגים ליבם, רשאים להקל בזה בפשיטות.

הרב ישראל גרטנר

רב קהילת הגר”א מודיעין עילית

מו”צ בבית ההוראה שלמות המשפחה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*