יחוד עם אשה אחרת כאשר אשתו ישנה

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לאדם להתייחד עם אשה כאשר אשתו נמצאת איתו בלילה בזמן שאשתו ישנה.

תשובה: מותר להתייחד עם אשה בלילה כאשר אשתו נמצאת איתו אף שאשתו ישנה.

 

מקורות והרחבה:

כתוב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ג’):  כל אשה שאסור להתייחד עמה, אם היתה אשתו עמו הרי זה מותר להתייחד, מפני שאשתו משמרתו. וביאר החכמת אדם (כלל קכ”ו סעי’ ב’), שאדם מתבייש לעבור עבירה בפני אשתו.

ובמאירי (קידושין פ’ ע”ב) דייק מהמשנה (שם), שמותר להתייחד עם אשה אף בזמן שאשתו ישנה, משום ששינת אשתו מתנדדת מאימתה של זו, שאין האשה מתקנאה אלא בירך חברתה. ועי’ בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ו סי’ מ’ פי”ג אותיות א’ – ה’) שהאריך להוכיח כדברי המאירי.

ולמרות שנפסק ברמ”א (שם סעי’ ה’) שמותר לאשה להתייחד עם שני אנשים, משום שכל אחד שומר על חבירו שלא יחטא, אבל בלילה מזמן שרגילים ללכת לישון מותר להתייחד רק עם שלשה אנשים, כי בלילה צריך שני שומרים, מכל מקום באשתו עימו אין צריך עוד שומר. כן משמע מסתימת הפוסקים, וכן פסק בחוט שני (יחוד עמ’ ר”ז).

ויש לדון מה הדין כאשר אשתו כבר ישנה, ואז מגיעה לביתו אשה המעונינת ללון בביתו, דלכאורה לפי הטעם שהבאנו בשם המאירי, שההיתר הוא משום ששינת אשתו מתנדדת, במקרה זה לא שייך טעם זה, משום שאשתו אינה יודעת שנמצאת בבית אשה נוספת.

ואפשר שבכל אופן האיש חושש שמא אשתו תתעורר, ולכן לא יחטא. ובספר תורת היחוד (פ”ו ס”ק י’) כתב, שהגרי”ש אלישיב פסק להתיר. וכן פסק להתיר בנטעי גבריאל (יחוד, פמ”א סעי’ ד’).

 

הרב ישראל גרטנר

רב קהילת הגר”א מודיעין עילית

מו”צ בבית ההוראה שלמות המשפחה