איסור נדה במעוברת

הרב הלל שי
הרב הלל שי
מו"צ, ראש כולל ורב קהילת "אהבת ישראל", פתח תקוה.

הרב הלל

שי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה בהריון בשבוע 31, וראתה דימום קצת על בגד לבן [וגודל הדם בגודר שמטמא ע”פ ההלכה, יותר ממטבע עשר אגורות], האם נטמאה?

 

תשובה: אף אשה מעוברת שראתה דם, אע”פ שאינו מצב תקין כל כך [וצריכה לנוח ולשתות הרבה], מ”מ טמאה נדה וככל אשה. וזאת כמובן כשהיה הדם בכמות המטמאת.

 

אשה מעוברת שראתה דם

כתב בחוט שני (עמ’ כח), דאשה מעוברת שיש לה דימום, דם זה מטמא ככל דם נדה. ע”כ. והוא בכלל דברי השלחן ערוך (סימן קפג), אשה שיצא דם ממקורה, טמאה. והביאור בזה, שאע”פ שמעוברת נחשבת מסולקת דמים, היינו לענין חיוב פרישה בעונת הוסת, שכל עוד ולא ראתה, לא חיישינן שתראה בעונת וסתה. אבל כשראתה דם, ודאי שמטמאה משום נדה דאורייתא.

והרי אפילו לענין כתמים דרבנן, מבואר בסימן קצ סעיף א, שנוהגים במסולקות דמים [חוץ מבתולה], וכ”ש לענין טומאה דאורייתא. וכ”כ בשו”ת שערי עזרא (בצרי, ח”א סי’ נז).

ועל אף שהדברים פשוטים ביותר, אציין לדברי אחד מהגאונים, הלא הוא רב נחשון גאון המובא בתשובות גאונים קדמונים (סי’ כה), שנשאל גבי מעוברת שראתה דם, האם צריכה טבילה כשאר נשים. והשיב, שמעוברת ומניקה שראו דם, הרי הן כשאר כל נדות וזבות לז”נ וטבילה.

ואוסיף עצה טובה קמ”ל, שהמעוברת שראתה דם בהריונה, אל לה לרוץ ולהתרוצץ בין בתי חולים ולדפוק על דלתות הרופאים, שלא יועילו ולא יצילו, כי אין להם מה לעשות במצב זה, ולאחר כל הריצות הלוך ושוב, תגיע היא לעצה המועילה ביותר – לנוח בבית ולשתות הרבה, א”כ מדוע לא תעשה זאת לפני כן, ותחסוך לעצמה [ולבעלה] את כל הטירחה הזו.

 

הרב שי הלל

ראש כולל ורב קהלת אהבת ישראל, פתח תקוה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*