נוסח ברכת מעין שלש – הזכרת שם השם באמצע ברכת מעין שלש

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: כשאוכלים פירות משבעת המינים כמו למשל בט”ו בשבט שמרבים בפירות משבעת המינים צריך לברך ברכת מעין שלש וחותמים ונודה לך ה’ אלוקינו על הארץ ועל פירותיה (בפירות ארץ ישראל), האם נכון להזכיר את שם השם או לחתום ונודה לך על הארץ ועל פירותיה, בלי הזכרת ה’ כלל?

תשובה: בברכת מעין שלש בסמוך לחתימה יש נוהגים לומר “ונודה לך ה’ אלהינו על הארץ ועל פירותיה וכו'”. ויש שאומרים “ונודה לך על הארץ ועל המחיה” בלא להזכיר שם ה’. והנכון לנהוג כסברא שניה, ולמר כי אתה ה’ טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל פירותיה וכו’. ומכל מקום הרוצה לומר וכי אתה ה’ טוב ומטיב לכל ונודה לך “ה’ אלוהינו” על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה, רשאי לומר כן, ואין צריך לשנות ממנהגו.

מקורות: הנה הטור (סימן רח) כתב בשם ספר המצוות (סמ”ג)ע, שיש לומר אחר כי אתה ה’ טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל המחיה וכו’ כדי שיהיה מעין החתימה סמוך לחתימה. וא”א הרא”ש לא היה אומר ונודה לך וכו’. ע”כ. ובבית יוסף שם ביאר טעמו של הרא”ש, מפני שמאחר שאומר סמוך לחתימה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה הוי שפיר מעין חתימה סמוך לחתימה.

והאבודרהם (סי’ שעב) לא הזכיר בנוסח ונודה לך וכו’ שם ה’. וכ”כ הט”ז (סי’ רח ס”ק יג), והמג”א (סי’ רח ס”ק טז) שי”ל ונודה לך על המחיה וכו’. ולא הזכירו לומר שם ה’. וכ”כ עוד אחרונים, ובהם הבאה”ט, וערוה”ש (ס”א), והמשנ”ב (סק”ג), ובכה”ח (אות ז’), ובנתיבי עם (סי’ רח), שי”ל מעין החתימה סמוך לחתימה, ולומר ונודה לך על הארץ וכו’. אבל לא הזכירו לומר שם ה’. ובספר שערי ישועה (עמ’ שד) כתב, שהרב מח”ס דברי שלום היה משמיט הזכרת שם ה’ באמירת ונודה לך וכו’, מפני שאין אנו מכוונים בהזכרת שם ה’ ובהזכרת אלהינו. ושם בהערה הביא מספר מעשה נסים (דף קיב) שהסמ”ק והרד”א והט”ז והמג”א והלבוש ושאר אחרונים לא גרסו תיבות אלו. וכ”כ הרב חסד לאלפים.

ואמנם בבא”ח שנה ראשונה (פר’ מסעי אות א’) כתב, לכן חמשה מיני פירות שהם משבעה המינים שנשתבחה בהם א”י אם אכל מהם כזית שהוא תשעה דרהם מברך לאחריה ברכה מעין שלש שהיא של העץ ועל פרי העץ וכו’, וחותם “ונודה לך ה’ אלהינו” על הארץ ועל הפירות בא”י על הארץ ועל הפירות להזכיר שם ה’ בנוסח ונודה לך. וע”פ זה פשט המנהג בהרבה מקומות להזכיר שם ה’ באמירת ונודה לך וכו’.

וסיים הרב מעשה ניסים שמ”ש הרב בן איש חי בנוסחתו ונודה לך ה’ אלוקינו נלע”ד דלאו דוקא נקט הכי דלא נחית לזה רק עיקר כוונתו לומר דהעיקר כדברי הסמ”ק הנ”ל שיש לומר סמוך לחתימה מעין החתימה, ודלא כהרמב”ם והרא”ש שסוברים דאין צריך לומר לשון זו כלל ונודה לך וכו’. ותמיהני על מדפיסי הסידורים של זמננו שהדפיסו תיבות אלו ואפשר שטעו בדברי הרב בן איש חי. ומ”מ נלע”ד שאין לומר תיבות אלו. ודע דיש עוד מבוכה בנוסח כי אתה טוב ומטיב לכל עיין שכנה”ג סימן רח הגהות הטור אות ג’ ואנחנו גורסים כי אתה טוב ומטיב לכל והיא גירסת הרא”ש וכמ”ש שם. ע”כ. דברי הרב מעשה ניסים.

והגאון רבי שלום משה חי גאגין בספר שמח נפש (אות ג’ נוסח ברכת מעין שלש והלאה הוצאת שם הגדולים עמוד קמא קמב) גרס בלי תיבות “ה’ אלקינו” וחזר שם כמה פעמים על נוסחא זו בלי להזכיר תיבות הללו, ומ”מ בנוסח כי אתה וכו’ גריס “כי אתה ה’ טוב ומטיב”. ע”כ. וע’ עוד בשו”ת חמדת אברהם (דיין ח”ג סי’ יג).

והראשל”צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א בספרו ילקו”י (תפילה ח”ב הערות נוסחאות התפלה והברכות אות קלד) כתב שכאשר הוציא לאור את הסידור חזו”ע (בשנת תשמ”ז) שאל למרן אאמו”ר זיע”א אם להזכיר שם ה’ בנוסח ונודה לך, והשיב לנו, דמאחר ורבים נהגו כהסמ”ג והרב בא”ח, א”צ לשנות ממה שהכל נהגו, בדבר שאין בו הכרח כ”כ, והנוהג כך רשאי להמשיך במנהגו. ע”כ. (אמנם מה שכתב שם שכן כתב הסמ”ג צריך להבין כי הסמ”ג מיירי על הזכרת שם השם בתחילה כשאומר כי אתה ה’ טוב ומטיב לכל, ובזה ראינו שהשמח נפש הסכים שכן י”ל ורק בנודה לך שכתב הבא”ח ג”כ להזכיר לא ראינו שהסמ”ג כתב שיזכיר שם השם).

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*