זמן הפסק טהרה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: ידוע הוא שהפסק טהרה יש לעשותו סמוך לשקיעה, ויש לשאול בגדר זמן זה האם גם במקום צורך יש להשתדל לעשותו סמוך לשקיעה, ולדוגמא מתי שאישה יוצאת לטיול ויודעת שבשעה זו לא תמצא מקום לעשות זאת, כי אם בטורח גדול, האם יכולה היא להקדים גם לכתחילה את זמן ההפסק, או שצריכה להשתדל כמה שיותר לחפש מקום לעשות הבדיקה לכתחילה סמוך לשקיעה:

תשובה: אם ישנו צורך לאישה להקדים את זמן ההפסק, יכולה להקדים לבדוק גם לכתחילה, אך שמקדימה יש עדיפות לזמנים וכמו שנפרט.

בהפסק טהרה מצווה להדר לעשותו כחצי שעה לפני השקיעה, ותרחץ עצמה קודם זמן זה, כדי שתוכל להמתין עד שיתנגב המקום ואח”כ תבדוק עצמה.

אם לא יכולה לעשותו כחצי שעה לפני השקיעה, תפסוק בטהרה מזמן מנחה קטנה שהוא כשעתיים וחצי שעות לפני השקיעה (ותלוי בשעות זמניות לכן תתסכל בלוח שכתוב בו הזמן הנ”ל)

כל הדין הנ”ל הוא רק הידור אך אינו מעיקר הדין, ולכן אם ישנו צורך להקדים לבדוק יכולה לפסוק בטהרה, אפילו בבוקר, (ובדיעבד מהני גם אם פסקה בטהרה בלילה ומתחילה לספור ז’ נקיים בלילה שאחריו)

מקורות:

טה”ב ח”ב רנד-רנח

במשנה בנידה (סח.) מחלוקת ר’ יהודה שסובר שצריכה לפרוש בטהרה מן המנחה ולמעלה, וחכמים סוברים אפילו אם הפרישה הרבה לפני יום שמתחילה לספור מועיל להפסק טהרה.

ובראשונים פירשו מן המנחה הכוונה למנחה קטנה, ועיין בב”י ס’ קצו’.

ובטור כתב בשם הרשב”א בדקה עצמה שחרית ומצאה טהורה אע”פ שלא בדקה בבין השמשות הרי זו בחזקת טהרה, ומלשון אדוני הרא”ש נראה שסובר שבאיזה ימים שתפסוק צריכה בדיקה בבין השמשות.

ובב”י כתב בביאור דברי הרא”ש שני פירושים, או שהרא”ש כתב רק לרווחא דמילתא דהיינו שלעשות כן מהיות טוב ולא מעיקר הדין, או שלכתחילה צריכה לעשות כן משום גזרה אך אינו מעכב בדיעבד.

ובטה”ב כתב להכריע שהפירוש בדברי הרא”ש שבדיקה בבין השמשות הוא לרווחא דמילתא הוא עיקר עיין שם.

ולאחר מכן הסיק שהיות ורוב הראשונים סוברים שאין דין לפסוק בטהרה סמוך לבין השמשות ומהם הרשב”א ראב”ד רמב”ן ועוד, וגם דברי הרא”ש הם רק לרווחא דמילתא,, על כן אם יש צורך גמור בדבר ויודעת שיקשה עליה לעשות הפסק בטהרה סמוך לבין השמשות, יכולה לעשות הפסק בטהרה אפילו בשחרית.

עוד כתב שם בביאור מה הגדרה סמוך לבין השמשות שהוא חצי שעה סמוך לשקיעה ומקורו ממה שמצינו בכמה מקומות בשו”ע שסמוך הכוונה לחצי שעה לפני, לכן יש להדר לחשוש לדברי הרא”ש להחמיר לעשות חצי שעה לפני השקיעה.

ומה שכתבנו בסוגריים שגם בלילה יכולה לצאת ידי חובה עיין באבני שוהם.

ויש להעיר שכל דברינו זה דווקא באישה שפסוקת בטהרה לא ביום שהתחילה לראות הווסת ואכמ”ל

 

הרב ינון קצב

דיין בבית דין עוד יוסף חי באלעד ומרבני בית ההוראה בני הישיבות פרדס כץ בני ברק

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*