חיוב מזוזה בחנות או משרד

אוחיון

חננאל

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: יש לי משרד הפועל בשעות היום האם יש לי חיוב לקבוע שם מזוזה

תשובה: יש לקבוע שם מזוזה אך אין לברך מחמת הספק.

מקורות:

בפרק א דסוכה (ח:) מימרא דרבי לוי משום רבי מאיר ופירש רש”י (ד”ה שתי סוכות) כך היה דרך יוצרי כלי חרס בימיהם עושים להם שתי סוכות {שני אוהלים} זו לפנים מזו בפנימית הוא גר ומצניע קדרותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו ומוציא קדרותיו למכור, פנימית חייבת במזוזה משום שכל דירתו בה והחיצונה פטורה שאין זה דירה שאינה עשויה אלא לצאת ולבא דרך שם ולהכניס שם סוחרים.

וברמב”ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ו הלכה ט

שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו החיצונה פטורה מן המזוזה לפי שאינה קבועה, החנויות שבשוקים פטורין מפני שאינן קבועים לדירה.

ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף יא’

שתי סוכות של יוצרים, זו לפנים מזו, הפנימית חייבת והחיצונה פטורה.

ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף יא

סוכת החג, בחג, והבית שבספינה והחנויות שבשוקים,  פטורים.

ונראה שהרמב”ם מדמה דין החנויות לדין היוצרים שהם כמין חנויות ופטורים ממזוזה וכדין הסוכה החיצונה של היוצרים ומדין דירת עראי ולכן השולחן ערוך צירף דין החנויות לדין סוכת החג בחג שהוי גם כן דירת עראי

ואמנם בפתחי תשובה יורה דעה סימן רפו אות י כתב

עיין בס’ יד הקטנה על הרמב”ם פ”ב מהלכות מזוזה אות כ”א שתמה על זה שאם יש בחנות איזה סחורה המונח שם תמיד דומה ממש לבית האוצר ואף אם מפנה הסחורה משם בלילה ואינו משאיר שם כלום מכל מקום ראוי לחייבה כמו בבית המדרש שאמרינן לפי שיושבין בו כל היום הרי זה דירה, והעלה שכוונת הטור והש”ע בחנויות זמניות שעושין בכרכים גדולים ועומדים שם החנויות בשוק רק כל משך היריד ואחר כך מפרקים אותם או עומדים פנוי בלי שום תשמיש שזה ממש כמו סוכת החג בחג ע”ש.

ואמנם מדברי הט”ז מבואר שמדובר על חנויות קבועות ובכל אופן הם פטורות ממזוזה היות ואין נמצאים שם בלילות וכן הסמ”ע מבאר כן ונשאר בצ”ע

נמצא שלדעת היד קטנה חנויות הקבועות יש לחיבם מעיקר הדין ולדעת הט”ז והסמ”ע הרי הם פטורות ממזוזה

לכן נראה שיש לקבוע שם מזוזה ובלי ברכה וכן פסק בבן איש חי {פרשת כי תבוא שנה שנייה סעיף כב}

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*