בית שאין בו מזוזה האם מותר לישון בו

אוחיון

חננאל

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: בית שלקחו את המזוזה לבדיקה וכעת רוצים לישון בבית האם יש איסור בדבר

תשובה: לכתחילה יש לימנע מלישון בבית אלא אם כן אין לו בית אחר או שיש לו בזה טורח גדול

ואם יש לו בחדר אחד ישן שם בדווקא שאין בזה טורח כל כך.

מקורות:

בילקוט שמעוני רות סימן תרא “אמרה נעמי לרות, אין דרכן של בנות ישראל לדור בבית שאין

בו מזוזה, אמרה לה רות, באשר תליני אלין.

דעת האור זרוע סימן מא שאין איסור ליכנס לבית שאין בו

מזוזה ורק שיש עליו חיוב לדאוג להניח מזוזה בפיתחו

וכן פסק בפרי מגדים חלק אורח חיים [סי’ ל”ח באשל אברהם ס”ק ט”ו] כתב, דאם נודע לו בשבת ויו”ט שאין מזוזה בבית מותר לדור בלא מזוזה כמ”ש המרדכי בציצית [הל’ קטנות סי’ תתקמ”ד] ושם מבואר, שאין חיוב להסיר הטלית שאין בה ציצית אלא שיש חיוב לקשור בה ציצית. וכן כתב הבית חדש (יו”ד סימן רפ”ח) אם אין לו מזוזה כשירה, ידור בלא מזוזה עד שימצא כשירה.

ובטעם הדבר היות וגדר חיוב מזוזה הוא, שישנו חובה לאדם שגר בביתו לקבוע מזוזה, אך אין דין של איסור מגורים בבית שאין בו מזוזה, ולזה הביא ראיה הפרי מגדים מדברי המרדכי

ובשו”ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שפא כתב

הנה הב”ח והפרי מגדים לא היה להם ספר תוספות הרא”ש על יבמות שיצא לאור בזמנינו ומשם (דף צ’ ע”ב) מבואר להיפך, שכתב שם התוספות רא”ש, אם נפסק לאדם ציצית בשבת יכול להתעטף בטליתו אפי’ לכתחילה, שהרי לא מחויב בעשיית הציצית עד לאחר שנתעטף. וא”כ דוקא בימות החול שיש לו אפשרות לקשור ציצית מחוייב לקשור, אבל בשבת שאסור לקשור ציציות בשבת משום מלאכת קושר, שמתעטף בטלית ללא ציצית אין עבירה שהרי תיכף שמתעטף מתחייב לקשור ציצית והיות ויש עליו איסור שבת ממילא אינו מחויב לקשור הציצית בשבת.

וכותב האבני נזר, יוצא מבואר שדוקא בציצית הדין כן משום שלא מחויב עד אחר שנתעטף כמו שכתב התוספות יבמות (צ’ ע”ב) שכסותך האמור בתורה משמע שאתה מכוסה בה כבר וכן כתב תוס’ הרא”ש שם משא”כ במזוזה שלא התחדש דין זה, ממילא יהיה איסור לגור בבית שאין בו מזוזה.

יוצא אם כן, שלדעת האור זרוע אין איסור לגור בבית שאין בו מזוזה, רק שמוטל חיוב לקבוע מזוזה,

אך לדעת האבני נזר, יש איסור בדבר, ולדעת הפרי מגדים נראה שמותר רק במקום אונס.

ולכן נראה לדינא: שבמקום אונס יש לסמוך על האור זרוע והפרי מגדים, ורק שאין לו אפשרות יישן בבית ללא מזוזה.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*