לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר ללבוש את התחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש, או שיש בזה איסור הכנה משבת לחול.

תשובה: מותר ללבוש תחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת משום שהילדים נהנים מלבישת התחפושת כבר בשבת עצמה, וממילא אין זה הכנה משבת לחול. אבל אם מתחילים להתלבש רק לקראת מוצ”ש כדי שיהיו מלובשים מיד בצאת השבת, אסור הדבר משום הכנה משבת לחול.

 

מקורות והרחבה:

בספר שלמי תודה (לגרב”צ פלמן, פורים עמ’ תי”ט) כתב שיש לדון האם מותר ללבוש לפני צאת השבת תחפושת, שהרי מצאנו במ”ב (סי’ תצ”ד ס”ק ט’) שאם חל חג השבועות ביום ראשון, אין לשטוח את העשבים בשבת, כיון שכונתו לצורך יו”ט ואין שבת מכינה ליו”ט, דכיון שמינכר שהוא לצורך יו”ט אסור לעשותו בשבת, אע”ג שבשבת עצמו מקשטים העשבים את ביתו. ולפי זה אפשר שגם ללבוש תחפושת לפני מוצ”ש אסור כיון שכונתו לצורך פורים וניכר הדבר.

ובשם הגר”נ קרליץ כתב, שאפשר שכשלובש התחפושת לפני צאת השבת, זה כמי שמקדים לשמוח בשמחת פורים כבר מיום השבת קודם ליל פורים, ואין זה דומה להכנה משבת ליו”ט. ומ”מ לענין מעשה אין ראוי לעשות כן.

ובשם הגרש”ז אויערבאך כתוב (בספר ירושלים במועדיה על שבועות [לגר”א נבנצל, עמ’ קפ”ו]), שמותר לילדים להתחפש בשבת משום שנהנים כבר בשבת עצמה, בשעת לבישת התחפושת.

ומסתבר שהגרשז”א יתיר גם אם דעת המלבישו כדי לחסוך זמן במוצ”ש, כיון שסוף סוף הילד שמח בתחפושת בשבת.

בספר חשוקי חמד (מגילה י”ד ע”א) כתב בנידון זה בהקדם דברי שו”ת אגרות משה (או”ח ח”ד סי’ ק”ה), שנשאל אם מותר להלביש ילדים בשבת בגדים שצריכים לשינה במוצאי שבת, כשיודע שלא ילכו לישון קודם הבדלה, אם נחשב זה הכנה משבת לחול. וכתב שם, שכפי הידוע רוב הילדים דבני שתים עד בני ארבע ואולי קצת יותר, אין חושבין לישון כלל עד אחר איזו זמן שעה או שתים, אלא רוצים מתחלה להשתובב ולרוץ בבגדים אלו עד שמתעייפים וישנים, ונמצא שהוא דרך לבישתן בבגדים אלו כשעה ושתים קודם השינה. וממילא ליכא איסור דהרי בזמן שעה או שתים קודם הבדלה הוא דרך לבישתן בבגדים אלו לפי מה שנמצא מצבן לענין שינה, אבל אם הוא קודם לזמן שדרך להלבישן בבגדים אלו, ורק האם רוצה להקדים דשמא לא יהיה לה פנאי, יש טעם גדול לאסור, אבל איסור ברור, קשה לומר בזה, כי הרבה פעמים טוב להחליף את בגדיהם שכבר לכלכו אותן, וכיון שהוא קרוב לזמן שינה מלבישתן האם בבגדים אלו, שזה הא ודאי מותר, אף שנמצא שלא תצטרך לעשות זה בלילה, או שהולך בבגדים חמים ולהניחו ערום אינה רוצה, לכן מלבישה אותו בבגדים אלו שתצטרך להלבישן בעוד זמן קצת דג”כ הוא מותר, וכן איכא כיוצא בזה הרבה אופנים, ותלוי זה רק בידיעת האם המלבישתן, אם הוא רק כדי שלא תצטרך להלבישן אחר הבדלה יש לאסור, עכ”ד האגרות משה.

כמו כן בעניננו, אם הילדים רוצים גם כעת ללכת מחופשים, אין בזה איסור, או שהילדים נתלכלכו וממילא רוצים להחליף בגדיהם אז מותר, אך אם הם לא ילכו בבגדים המחופשים אלא שמתלבשים לקראת מוצאי שבת אסור, דהוי הכנה, כשם שאסור לאדם להביא את המגילה לבית הכנסת מבעוד יום משום הכנה כמבואר בשערי תשובה (סימן תרצג סק”א), עכ”ד הגר”י זילברשטיין בספרו חשוקי חמד.

וכמובן, שאף המתירים ללבוש את התחפושת, יש עליהם להיזהר שלא לעשות דברים האסורים בשבת לצורך התחפושת כגון, צביעה, מריחת משחה, תפירה, קשירה וכיוצא בזה.

 

הרב ישראל גרטנר

רב קהילת הגר”א מודיעין עילית

מו”צ בבית ההוראה שלמות המשפחה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*