הגדרת אביון למתנות לאביונים

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם אדם שיש לו דירה אך פרנסתו בדוחק גדול ורוצים בני משפחתו להתארגן מכל המשפחה ולתת לו מתנות לאביונים האם זה אפשרי או שמא בגלל שיש לו דירה אין הוא מוגדר כאביון

תשובה: כל מי שאין לו כדי פרנסת ביתו ומשפחתו בריווח מוגדר כעני לעניין מצווה זו והגם שיש לו משכורת קבועה אם בסוף החודש גומר במינוס מוגדר הוא כעני.

והגם שיש לו דירה אם דירתו היא צורך בסיסי לאדם זה לפי גודל משפחתו אינו צריך למוכרה, ועדיין מוגדר הוא כאביון.

ואין הלכה להעדיף עני אביון ממש ליום הפורים אלא אפשר גם בעני סתם, ולכן וודאי שראוי לתת לקרובו העני את מתנות האביונים.

מקורות והסבר:

אביון בזמן חז”ל ובשו”ע:

בשו”ע ס’ רנג כתב  שמי שיש לו מאתיים זוז אפילו שאינו סוחר בהם אינו מוגדר כעני , ודין זה הוא גם אם יש לראש המשפחה אך אין לו בשביל כל אחד מבני משפחתו, שבני משפחתו בגלל זה מוגדרים כעניים לעניין דין זה וכן הוא נכלל בהגדרה זו מחמת שהוא אחראי על מזונם.

ובשו”ע ביו”ד ס’ רנג סע’ ב’ כתב ויש מי שאומר שלא נאמרו שיעורים אלו הללו אלא בימיהם אבל בזמן הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהריווח ודברים של טעם הם.

כלומר שגדר עני מי שאינו יכול לפרנס את בני ביתו ואת עצמו בריווח.

וגם אם יש לו דירה וכלים בבית אם הם מהדירה והכלים הם בסיסים לאדם זה אין מחייבים אותו למכור בשביל זה ועדיין מוגדר לעני בגלל זה, וכן כתב בשו”ע בסע’ א’

ולפי זה העולה לדינא בגדר אביון בזמננו:

שגם מי שיש לו בית ויש משכורת קבועה אך בסוף כל חודש יוצא לו שגומר את החודש במינוס, וידוע הוא שלא מבזבז סתם את כספו אלא לדברים הנצרכים בשבילו ברוויח בפרנסה שלא בצימצום, מוגדר כעני לעניין הדין של צדקה וכן גם למתנות לאביונים.

אך וודאי שאם יש לו בית וביתו מוגדר כבית ברמה גבוה מעבר למה שאדם במצבו הכספי רגיל בו, אין הוא נחשב לעני.

ומה שכתבנו שאין לחלק בגדר אביון לאביון ממש או סתם עני, עיין בילקו”י הלכות פורים ס’ תרצד סע’ כז’ שכן פסק וכן כתב בספר הורני חוקיך.

ושם הביאו דעת המקור חיים (שם) שצריך לדקדק לשלוח לעניים המורדים ביותר, אך כתבו הספרים שהיות שהפוסקים לא חילקו בגדר עני ואביון לכן אין לחלק בזה אלא כל שהוא עני בהלכות צדקה צריך לתת לו ביום הפורים.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*