בעל חנות המוכר מוצרי חמץ מתי עושה בדיקה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: מאפיה או חנות שמוכרים חמץ עד זמן שמותר לאכול אותו האם צריך לעשות את הבדיקה מהערב כמו בבית, או שאפשר שמחמת שממשיכים לעסוק בחמץ אינם צריכים לעשות הבדיקה אלא כשמסיימים לעסוק בחמץ:

תשובה: כיוון שממשיכים להשתמש בחנות בחמץ אינו חייב לעשות הבדיקה מהערב אלא יכול לחכות למחר כמה שצריך זמן לבדיקת החמץ קודם זמן הביעור כדי לעשות את הבדיקה.

אך אם יודע שלמחרת לא יהיה זמן בידו לעשות את הבדיקה מפני הקונים יעשה כבר בדיקת החמץ מהלילה ויניח את החמץ במקום מיוחד למכירת החמץ, ובזמן הביעור יסתכל שאין עוד חמץ במקום אחר בחנות.

מקורות:

הרמ”א (בס’ תלג סע’ יא’) כתב וז”ל וכל אדם צריך חדריו קודם הבדיקה והכיסים או בתי היד של הבגדים וכו’.

וכתב במ”ב (שם סק’ מז’) והעולם נוהגין רק לנער הכיסים בשעת הביעור ונכון לבדוק אותם בשעת הבדיקה ומ”מ צריך לחזור ולנערם בשעת הביעור שמא חזר והכניס בהם מחמץ שאכל אחר הבדיקה [אחרונים]:

ומבואר במ”ב שבגדים שממשיך להשתמש בהם בחמץ אחר זמן הבדיקה לא נכון לא לבודקם בזמן בדיקת הבית, אלא צריך לבודקם בזמן הבדיקה ולחזור ולבדקם שוב בשעת הביעור.

וכ”כ באור לציון (עמ’ תב’ בהערה) לגבי חנות פלאפל שבשעת הבדיקה נמצאים עדיין קונים בחנותו, יתחיל את בדיקת החמץ במקומות מסויימים בחנות ויסיים הבדיקה לאחר שילכו כל הלקוחות מהחנות.

אך בחק יעקב סק’ כז’ כן הביא את מנהג העולם לדינא ומשמע שם שהטעם שכל מקום שעדיין עוסק בו בחמץ אין חובה לבודקו בזמן הבדיקה הרגילה מחמת שממשיך לעסוק בו בחמץ.

וכ”כ בקובץ בית הלוי בשם הגר”ש וואזנר שחנויות שמוכרים חמץ בליל בדיקת חמץ צריך לבדוק את החמץ עם גמר המכירה בלילה או עם גמר המכירה ביום יד בבוק כיוון שממשיך להשתמש בחנות בחמץ, והביא את דעתו בילקו”י עמ’ רפח ופסקו לדינא.

הרב ינון קצב

דיין בבית דין עוד יוסף חי באלעד ומרבני בית ההוראה בני הישיבות פרדס כץ בני ברק

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*