אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה

אוחיון

חננאל

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: ראובן הנוהג לקיים מצוות טועמיה חיים זכו בערב שבת, וטועם מהסלטים שאשתו מכינה לשבת ואכלם עם מעט חלה (פחות מכזית)  האם חייב ליטול ידיו?

תשובה: לספרדים מעיקר הדין אנו מחוייב בנטילה דכדברי השו”ע והמחמיר תבוא עליו הברכה. ואמנם יש ליזהר לחוש לשיעור של 18 גרם ולא לאכול יותר מזה. לאשכנזים יש ליטול ידיו אך לא לברך על נטילה זו.

 

מקורות:

בשו”ע (או”ח קנח א) פסק כשיבא לאכול פת שמברכין עליו: המוציא, יטול ידיו אפילו אינו יודע להם שום טומאה, ויברך: על  נטילת ידים

ובבית יוסף או”ח (קנח אות ב – ג ד”ה כתב הרוקח) הביא את דברי הרוקח (הל’ סעודה סי’ שכח) שכתב אוכל פחות מכביצה יטול מספק ולא יברך. ונראה שטעמו משום דכיון דבפחות מכביצה אינו מקבל טומאת אוכלין איכא למימר דלא הצריכו בו חכמים נטילה ואיכא למימר דסתם הצריכו נטילה לאוכל פת ולא חילקו בין פחות מכביצה ליתר מכביצה הילכך יטול מספק ולא יברך. ובסימן רפ”ג כתב ונוטלין ידיהם ומברכין על נטילת ידים מפני שצריך לטבל טיבול שני במרור אבל על אכילת מצה שהיה יוצא בכזית אין צריך נטילה דעל פחות מכזית אין צריך נטילה כדאמרינן בסוכה (כז.) ובברכות (מח.) עכ”ל:

ובאמת שדברי הב”י בהעתקת דברי הרוקח מוקשים, דפתח באכילת כזית וסיים באכילת פחות מכזית, ומסיבה זו חלק מהאחרונים כתבו שכל הסעיף הזה ט”ס וממילא דין זה שייך במחלוקת של האוכל לחם פחות מכביצה, שהכריע השו”ע שיטול ידיו ולא יברך, ואמנם חלק המאחרונים למדו בהבנת השו”ע שפחות מכזית אין בו חשיבות אף לגבי ברכת המזון, וממילא אין בו דין נטילת ידיים.

ובסעיף ג פסק השו”ע ע”פ דברי הרוקח וז”ל “אם אוכל פחות מכזית, יש מי שאומר שאין צריך נטילה”.

ובמשנה ברורה סימן קנח ס”ק י כתב דהטעם דזה לא חשיבי אכילה אף לענין בהמ”ז. והנה הט”ז פסק כן לדינא דא”צ נטילה וכן הוא דעת הב”ח וכן הסכים הגר”א והברכי יוסף והביא כן בשם הרשב”ץ ודעת הלחם חמודות והמ”א וא”ר ועוד אחרונים דאף בפחות מכזית דינו כפחות מכביצה ויטול ידיו ולא יברך וע”כ לכתחלה נכון להחמיר בזה.”

ואמנם אנן דס”ל כדעת השו”ע יכולים להקל בזה מעיקר הדין, וכן פסק בהליכות עולם (עמוד שטו) מ”מ יש ליזהר בזה בשיעור הכזית לחוש לסוברים שהוא 18 גרם ולא 27 גרם.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*