מה עדיף שמן לנרות שבת או שמן לנרות חנוכה?

מדוע אין הבנות מדליקות נרות חנוכה למנהג האשכנזים

שאלה: היה זה ביום שישי נר שני של חנוכה, לפתע נזכרתי שלא קניתי שמן לנרות חנוכה ואני רואה שנותר לי בבקבוק רק מעט שמן והחנויות כבר נסגרו, אני מסופק כעת אם אדליק בשמן את נרות החנוכה, או שמא את הנרות לשבת?

תשובה: הנה נאמר בגמ’ (שבת כג) נר שבת, או נר חנוכה – נר שבת קודם, משום שלום ביתו. וכן פסק השולחן ערוך. (סי’ רסג ס”ג)

והכוונה ‘שלום ביתו’ הוא שכיוון שבזמנם לא היה אור בלי נר ועל ידי הנר היה אפשר להיזהר שלא לפגוע בעץ ואבן, ויגרום לו ביטול עונג שבת, ולכן החמירו חכמים במצוות עונג שבת.

ולכאורה לפי זה כשיש לו מעט שמן עדיף להשתמש בו עבור נר שבת ולא עבור נר חנוכה.

אמנם היום שיש לנו אור מהחשמל, דנו האחרונים אם אפשר לצאת ידי חובה באור החשמל לנר שבת: דעת האור לציון (ח”ב פי”ח ס”יב) שאין יוצאים ידי חובה באור החשמל, וטעמו משום שבחשמל יש כל רגע ורגע זרם חדש שלא שייך להדלקה ראשונה ולא נחשב שהוא הדליק את האור שבא לאחר מכן ובעינן שידליק את הנר מכוחו. אלא שכתב שאם האור מופעל ע”י סוללה או מצבר, שהזרם הוא זרם ישיר וכל החשמל בא מכוחו אפשר לקיים בזה הדלקת נרות. (וראה עוד במה שכתב בח”ד פמ”ד ס”ב)

אמנם החזו”ע (שבת ח”א עמ’ ריב) סובר שהעיקר להלכה שאור החשמל חשוב כנר שבת ואפשר אף לברך עליו, ועיקר הסברא בזה כיון שתקנת חז”ל שהייתה שיהיה אור בבית, לא משנה מהיכן הגיעה ולכן גם כשמדליק את אור החשמל מקיים בזה מצוות נר שבת.

אולם בנרות חנוכה כתב בחזו”ע (חנוכה עמ’ צג) שאין יוצאים באור החשמל, משום שהטעם שמדליקים נרות חנוכה, הוא כדי לפרסם את הנס שנעשה לאבותינו, ואם מדליק בחשמל – אין כאן זכר לנס, ואפילו ידליק חנוכייה עם פנסים, אין ניכר בזה הנס, משום שעיקר פרסום הנס הוא על ידי שמן ופתילות.

ולכן במקרה שאין מספיק שמן להדלקת נרות שבת וגם להדלקת נרות חנוכה, עדיף יותר להדליק נרות חנוכה בשמן, ובנרות שבת יצא באור החשמל.

אמנם צריך לדעת שבוודאי לכתחילה עדיף להדליק נרות שבת בנר ולא בחשמל, משום שבהם ניכר יותר כבוד שבת.

ובמקרה שאין מספיק שמן לנרות אך בנוסף יש נרות שעוה ויכול להדליק בהם את הנרות שבת, או את נרות החנוכה כתב בשו”ע (סי’ רסד ס”ו) שמצווה מן המובחר להדליק נרות שבת בשמן זית. וראה במ”ב (שם ס”ק כג) שמכיוון שהוא מאיר יפה.

וכן הוזכר ברמ”א (סי’ תרעג ס”א) לעניין נרות חנוכה, אולם בדרכי משה (סק”א) כתב שמהנהג פשוט להדליק בשעוה שהוא כמו שמן זית שאורו צלול, אלא שהוסיף שרבינו פרץ סובר שמצווה בשמן זית הואיל ונעשה בו הנס.

ונראה שאע”פ שמעלת נר שבת קודמת לנר חנוכה, במקרה כזה יש עדיפות להדליק את נר החנוכה בשמן זית כיוון שגם בנרות חנוכה יש מצווה שיאירו יפה, (מ”ב סק”ב) ועוד שהיות והנס נעשה בשמן זית, יש מצווה דווקא להדליק בו, ועוד שבמקדש היו מדליקים את המנורה בשמן. (כה”ח אות י”ב, י”ג וראה עוד במה שכתב כיוצ”ב בחזו”ע עמ’ פ’) וטעמים אלו לא שייכים לעניין נר שבת.

 

הרב אליהו פדידה רב בית הכנסת “אהל אברהם” גבע”ז.

הרב נותן מענה בבית ההוראה בימים א,ג,ה,ו
בין השעות 13:00-15:00 וביום ו’ בין השעות 9:00 – 12:00

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

שמן לנרות חנוכה

שתפו עם החברים