תכלית בריאת האדם והעולם

האם תשובתו של רש”י אשר מצטט את מדרש תנחומה לפיהם לא נחתם דינו של דור המבול אלא על הגזל ועל העריות באמת מתרץ למישהו את הקושיה הגדולה ששאלנו תחילה?

כמדומני, שכל מי שקרא שנה ולמד את הפרשה לא אגב אורחי אלא בערנות ומודעות מלאה עומד משתאה ושואל מה באמת קרה שם ומה נסתר מעיננו והבנתינו בפרשה זו האם ישנם דברים נסתרים שאילו היינו יודעים אותם טוב יותר הייתה הפרשה מתבהרת ומקבלת זווית שונה לחלוטין?

אכן, אני לפחות הגעתי למסקנה שהטרגדיה המתוארת בתורה כטרגדיה שלישית של האנושות לאחר הטרגדיה הראשונה בה גורשו אדם וחווה מגן עדן לאחר החטא, ולאחר הטרגדיה השנייה בה הוצף שליש עולם בדורו של אנוש ועתה הטרגדיה השלישית בה באמצעות המבול התחוללה השמדה נוראה כלל עולמית, לא אירעה בגלל סתם איזה שהם חטאים.  הפעם היו אילו חטאים שסתרו את מטרת הבריאה עצמה ולכן היה צורך בהתחלת עולם חדש בו כל מה שסתר את מטרת הטוב האלוקי שלהטיב לברואיו היה חייב להיעלם מעל פני האדמה. אז מה באמת קרה שם? ובכן, התורה ספרה לנו בסוף פרשת בראשית על “בני האלוקים” שראו את בנות האדם כי יפות הנה וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו.  וכך מספרת לנו התורה:

בפרשתנו פרשת נח התורה מספרת לנו על מאורע היסטורי שלכאורה לאור כל מה שלמדנו על תכלית בריאת האדם והעולם כלל איננו מובן. אלוקים ברא  את העולם על מנת להטיב לברואיו כך למדונו חז”ל ולאורם אנו מתבוננים בפרשיות התורה על מנת להבינם לא באופן סובייקטיבי אלא באופן אובייקטיבי לפי כוונת הבורא בבריאה. והינה כאן בפרשתנו אנו קוראים ומשתאים כיצד מאורעות הפרשה הכול-כך קשים בה הושמדה האנושות כמעט כולה למעט משפחה אחת בלבד ומספרים בודדים וייצוגיים של בעלי חיים עולה בקנה אחד עם  מטרת הבריאה להטיב לברואיו ?

“ויראו בני-האלוהים את-בנות האדם, כי טובות הנה; ויקחו להם נשים, מכול אשר בחרו.  ויאמר יהוה, לא-ידון רוחי באדם לעולם, בשגם, הוא בשר; והיו ימיו, מאה ועשרים שנה.  הנפילים היו בארץ, בימים ההם, וגם אחרי-כן אשר יבואו בני האלוהים אל-בנות האדם, וילדו להם:  המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם.  וירא יהוה, כי רבה רעת האדם בארץ, וכל-יצר מחשבות ליבו, רק רע כל-היום.”(בראשית פרק ו’)

רבי יוסי אמר: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העין [9] שדומה למים, שנאמר (בראשית ו ב) [ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה] ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, לפיכך דן אותן במים שדומה לגלגל העין [10], שנאמר (בראשית ז יא) [בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה] נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו.”(סנהדרין דף קח עמוד א’)

בני האדם לא שמרו את עצמם כפי שאלוקים ברא אותם בראשית הבריאה הם התערבבו עם נפילים עם ענקים עם בני האלוקים עם חיות עם שדים ויצרו יצורים שאינם יצורי בראשית שלא היו אמורים להיות בעולם כלל וכלל. במילים אחרות יצירת יצורי תערובת שלא נבראו בבראשית סותרים את כוונת המכוון בבריאה מפני שעל מנת להשיג את מטרתה בחר בדיוק ובדקדוק את יצורי בראשית שעל ידם תושג מטרת הבריאה . דור המבול חטא בחטא נורא הם הכחישו את מעשה בראשית באמצעות הנדסה גנטית. הם בחרו לסתור את מעשה הבורא וליצור עולם אחר “סדר עולמי חדש” שאינו תוצאה של בריאת הבורא אלא תוצאה של בריאתם שלהם. הם סברו לנשל את שליטת הבורא ולנתק את הבריאה מבוראה בדרך זו . למעשה זה בדיוק מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קח עמוד א’:

“(בראשית ו יב) [וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה] כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ – אמר רבי יוחנן: מלמד שהרביעו בהמה על חיה, וחיה על בהמה, והכל על אדם, ואדם על הכל”.

דור המבול ביקש לא רק לסתור את מעשה בראשית אלא גם את תכלית בריאתו.

בעצם ביצוע חטא הגזל והחמס הם בקשו לסתור את המטרה היעודה של הבורא להיטיב לברואיו. הם האמינו ברע וניצלו את הבחירה החופשית שלהם על מנת ליצור עולם רע מלה חמס ומלה גזל . אלא שכוונתם העמוקה והנסתרת הייתה לסתור את כוונת הבורא ולהכשילה . לפיכך, רק מפני שכוונתו של אלוקים בבריאה הייתה “עולם חסד יבנה” “להטיב לברואיו” בקשו הם לסתור את כוונתו ולנשלו משליטתו בנעשה על פני האדמה מחשבתם הייתה “רק רע כל היום” על כך כתבה התורה ופרש רבי יוחנן במסכת סנהדרין דף קח עמוד א’ את הפסוקים בבראשית:

אמר רבי יוחנן: דור המבול ב’רבה’ קלקלו וב’רבה’ נידונו: ב’רבה’ קלקלו, שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה’ כי רבה רעת האדם [בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום], וברבה נידונו שנאמר (בראשית ז יא) [בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו] כל מעינות תהום רבה [וארבות השמים נפתחו].

כוונתו של רבי יוחנן היא לא רק ללמד על המידה כנגד מידה שהיא מדת האמת של הקב”ה אלא גם ללמד שרעתם הייתה בגדר “רבה” כלומר נגד בורא עולם לסתור את כוונתו ולשנות את בריאתו לבעצם זו הייתה דרכם של דור המבול להילחם באלוקים ולשנות את בריאת בראשית ואת תכלית הבורא. לפיכך, עולם כזה שמחטיא במזיד את כל תכליתו של אלוקים בבריאה ונלחם בבורא ומנסה בכל כוחו לנשל את אלוקים ממעשיו וליצור “סדר עולמי חדש” הסותר את ערכי וקדושת הזוגיות המכוונת בבריאה על ידי הבורא ובקדושת המשפחה וטהרתה עולם כזה איננו יכול להוסיף ולהתקיים. אלא שאלוקים איננו מכליל בעונשו את הצדיקים ומכיוון שבכל אופן הייתה משפחה אחת משפחתו של נוח שחייתה לפי כוונת מכוון ובקשה לעשות את רצונו השתמש בה הקדוש ברוך הוא לייסד “סדר עולמי אלוקי חדש” ומשפחתו של נוח וברואיו האותנטיים מבראשית ששמרו את עצמם מכל ההכלאות המוזרות ומחטאי ההנדסה הגנטית נגד רצון השם , את אילו את יצורי בראשית האותנטיים הכניס נוח לתיבה בהוראתו של אלוקים. כך החל העולם החדש שלאחר המבול.

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

כוונתו של רבי יוחנן היא לא רק ללמד על המידה כנגד מידה שהיא מדת האמת של הקב”ה אלא גם ללמד שרעתם הייתה בגדר “רבה” כלומר נגד בורא עולם לסתור את כוונתו ולשנות את בריאתו לבעצם זו הייתה דרכם של דור המבול להילחם באלוקים ולשנות את בריאת בראשית ואת תכלית הבורא.

שתפו עם החברים