הרב דוד אפללו שליט"א

Avatar photo

האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו

ב”ק (כז:) אתמר רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה, רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה, היכא דאיכא פסידא כו”ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה, כי פליגי היכא דליכא פסידא, רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא, ר”נ אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין …

האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו לקריאה »