חודש: כ״ו במרחשוון ה׳תשפ״ג (נובמבר 2022)

האם אומרים ברכת ‘מעין שבע’ מחוץ לבית הכנסת ובאילו תנאים

האם אומרים ברכת ‘מעין שבע’ מחוץ לבית הכנסת ובאילו תנאים פסק השולחן ערוך (סימן רסח סעיף י) וזה לשונו :”אין אומרים ברכה מעין שבע בבית חתנים ואבלים דליכא טעמא דמאחרין לבא שיהיו ניזוקין” ע”כ וכן כ’ הב”י משמו של המר”י אבוהב בשם ס’ המנהגות דבבית חתנים ואבלים דליכא טעמא דמאחרים לבוא שיהיו ניזוקין לא אמרינן …

האם אומרים ברכת ‘מעין שבע’ מחוץ לבית הכנסת ובאילו תנאים לקריאה »

קבלת שבת בדיבור

והנה הוא להדרת יום תפארת בבחינת קדושה עליונה המזומנה על ידי בן עליה יהודי מיתקרי ושבת שמה. ובמה מזמנה באמירה ושבח תפילה או שמא בקידוש דברים יין ומאמרים. עתה באתי לדון באשר יאמרו ואם שכחו האיך יקדשו. איתא בגמ’ פסחים (קו ע”א) ת”ר זכור את יום השבת לקדשו דרשו רבותינו זוכרהו על היין בכניסתו ע”כ. …

קבלת שבת בדיבור לקריאה »