חודש: כ״ז בשבט ה׳תשפ״ב (ינואר 2022)

שמות זהים לכלה ולחמות

נשאלתי על ידי בחור בתקופת השידוכין, א.האם מותר לצאת עם בחורה שיש לה אותו שם כמו שיש לאמו?ב. מה לגביי אותו השם אבל בצורה שונה, לדוגמא:אמא – רחל ולבחורה – רחלי, אמא – תמר ולבחורה – תמרה וכו’ תשובה:בצוואת רבי יהודה החסיד הזהיר שלא לשאת אשה ששמה זהה לשם אמו, ואם נשאה יש לעשות שינוי …

שמות זהים לכלה ולחמות לקריאה »

האם מברכים שהחיינו על פרי שברכתו “בורא פרי האדמה”

הנה הב”י כתב בשם רבנו מנוח שעל עשב המתחדש אינו מברך שהחיינו שהרי פעמיים מתקיים כל השנה מה שאין כן בקרא (דלעת) וכו’ ועיין לדרכי משה שם (סק”ב) שכ’ בשם המהרי”ל שלא מברכים שהחיינו על ירק חדש כי אין ניכר בין חדש לישן וכ”פ הרמ”א (רכה’ סעי ו’). ולכאורה י”ל אם מתחדשים מזמן לזמן לכ”ע …

האם מברכים שהחיינו על פרי שברכתו “בורא פרי האדמה” לקריאה »

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה

דין שהייה בפלאטה עמדתי ואתבונן בדין פלטה בשבת. ראשית יש לדון לעניין שהייה לצורך הלילה ולא לצורך יום המחר כיון שתלוי שדין שהייה לבוקר יום השבת תלוי בתירוצי הב”י. ויש לדון האם הרי”ף מודה לכך אף שסובר כחכמים ועיין עוד בביה”ל בתחילת סי’ רנג ואכמ”ל. הנה ראש למדברים הוא בשו”ת פנים מאירות (ח”א ססי’ פד) …

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה לקריאה »

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה

נשאלתי על ידי אחד משכני האם מותר להניח פלסטר בשבת על חתך, או שמא יש לאסור משום רפואה בשבת. ומה הדין להסיר הפלסטר בשבת, וע”י זה יתלשו כמה שערות במקום החתך. איתא בירושלמי (מסכת שבת פרק במה אישה ה”ב) אמר רבי יוסי מכה שנתרפא נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה ע”כ. והביאו ההגהות מיימוניות בפרק …

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה לקריאה »

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו

בתקופה זו של הקורונה שיש אפשרות בה בתי הכנסיות יסגרו שנית, או לחילופין אדם חולה או מבודד בביתו האם כשמתפלל בביתו צריך שייחד לו מקום מיוחד בבית לתפילה כמו בבית כנסת, או דין זה שייך רק בבית כנסת. וכן גבי כל אדם שמכל סיבה שהיא אינו יכול להגיע לבית הכנסת וצריך להתפלל בביתו. איתא בגמ’ …

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו לקריאה »