הרב שלום אביחי כהן

Avatar photo

תחילת זמן קריאת שמע ותפילה דערבית

מח’ ר”א חכמים ור”ג מתני’ ברכות ב. מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. ועל שיטת רבי אליעזר מקשה הגמרא לקמן (ג, א) סתירה מברייתא שבה סבר משעה שקדש היום בערבי שבתות, ותירצה שני …

תחילת זמן קריאת שמע ותפילה דערבית לקריאה »

סוף זמן תפילה וקריאת שמע דערבית

מתני’ ברכות ב. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות. כדי להרחיק אדם מן העבירה. הנה במשנה נחלקו רבן גמליאל וחכמים עד מתי זמן קריאת שמע, דעת רבן גמליאל עד שיעלה עמוד השחר, וחכמים סברו עד חצות, ולא[1] נחלקו אלא אם חיישינן לסייג כרבנן, או לא חיישינן. דעת השו”ע כחכמים ובשו”ע[2] פסק שזמנה עד חצות, …

סוף זמן תפילה וקריאת שמע דערבית לקריאה »

סוף זמן תפילת מנחה

התוספות בברכות ב. (ד”ה מאימתי) הקשו היאך אנו מתפללין תפילת מנחה סמוך לחשכה ואפילו לאחר פלג המנחה. ותירצו דקיימא לן כרבנן דאמרי זמן תפילת המנחה עד הערב. והיא מחלוקת תנאים לקמן (כו, א) חכמים סברי שזמנה עד הערב, ורבי יהודה סבר עד פלג המנחה שהוא שעה ורבע קודם הלילה[1]. דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד …

סוף זמן תפילת מנחה לקריאה »