magdalenacraft

דם ביוצי

דם ביוצי יש נשים שהביוץ גורם להן לדימום, שהרי בעת הביוץ הביצית מתנתקת מהשחלה, והניתוק הזה יוצר דימום קטן שנשאב עם הביצית פנימה לתוך החצוצרה, ולאחר מכן יוצא דרך הנרתיק החוצה [וזאת הסיבה לחלק מהנשים שרואות דם בכל חֹדש דוקא ביום השביעי לנקיים]. ובכל זאת, כתבו אחרוני זמנינו, אין בכדי ידיעה זו בלבד לטהר את …

דם ביוצי לקריאה »