קטגוריות וורטים: בלק

כוח הדיבור

פיו של בלק הכשילו כשאמר "ארה לי" שאע"פ שכוונתו הייתה על ישראל ח"ו אבל כשאמר "לי" משמעות המילה לארר את בלק עצמו.