פסקי דין כלליים

הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת

ב"ה הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת בליל שבת קודש בשעת הקידוש עמד בפתח ביתי אברך בשאלה אשתו נחה ביום שישי סמוך לכניסת שבת וכשקמה משנתה חשבה שעדיין לא נכנסה השבת, והדליקה את אור החשמל (לֶדִים), נרות השבת, ומזגה מים רותחים מכוס שמילאה מהמיחם לסיר החמין שלא יישרף המונח על הפלאטה, לאחר האמור …

הנאה מעשיית מלאכות בבין השמשות של ליל שבת לקריאה »

אדם שמכר את העולם הבא שלו

אדם שמכר את העולם הבא שלו ראשית כל כשאנו באים לעסוק בתוקף מכירה של שכר על קיום תורה ומצוות, צריך לדעת ששכר עולם הבא, הוא שכר רוחני ונצחי שאין לו ערך בעולם הזה, והוא עונג ודבקות של הנשמה בשורשה, וכל הון שבעולם הזה לא ישווה לו, וכפי שאמרו חז"ל (מסכת אבות פרק ד משנה …

אדם שמכר את העולם הבא שלו לקריאה »

קבלת שבת בדיבור

והנה הוא להדרת יום תפארת בבחינת קדושה עליונה המזומנה על ידי בן עליה יהודי מיתקרי ושבת שמה. ובמה מזמנה באמירה ושבח תפילה או שמא בקידוש דברים יין ומאמרים. עתה באתי לדון באשר יאמרו ואם שכחו האיך יקדשו. איתא בגמ' פסחים (קו ע"א) ת"ר זכור את יום השבת לקדשו דרשו רבותינו זוכרהו על היין בכניסתו ע"כ. …

קבלת שבת בדיבור לקריאה »

דיני משיב הרוח ומוריד הגשם

באנו לבאר דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם: א. קודם תפילת מוסף של שמיני עצרת עושים תיקון הגשם, ושם מכריז החזן "משיב הרוח ומוריד הגשם" כדי שהציבור יוכלו להזכיר בתפילת הלחש "משיב הרוח ומוריד הגשם" וזו נקראת הכרזה. (שולחן ערוך קיד סעיף א ובסעיף ב כדעת רוב האחרונים עיין ביאור הלכה, וגבי התיקון עיין כה"ח …

דיני משיב הרוח ומוריד הגשם לקריאה »

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה

שאלה שנשאלנו במסגרת בית ההוראה: אשה שצמה ביום הכיפורים ומטופלת בילדים ובעיצומו של יום אינה חשה בטוב מחמת הצום ונפלה למשכב עקב כאבי ראש וחולשה, או לחלופין יודעת בעצמה שאינה יכולה לצום רק באופן שתישאר בחדר ממוזג שכובה במיטתה כל אותו היום האם רשאי בעלה להישאר עימה כדי לעזור לה עם הילדים על מנת שתוכל …

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה לקריאה »

עלון

תשובה כהלכה : טעות במוצר מאלי אקספרס.

בס"ד שלום וברכה     שאלה: הזמנתי מוצר מאלי אקספרס (חנות אינטרנט שמשווק ספקים רבים) והמוצר לא היה כמו שחשבתי . כתבתי להם כי המוצר לא כמו שחשבתי והם הפנו את הבקשה למוכר והמוכר לא הגיב. הם החזירו לי את הכסף ללא דרישה להחזיר להם את המוצר. האם אני צריכה לנסות להחזיר להם את המוצר? …

תשובה כהלכה : טעות במוצר מאלי אקספרס. לקריאה »

דין מאכלים שעבר עליהם הלילה האם מותרים באכילה

שאלה: האם מותר לאכול בצל קלוף שעבר עליו הלילה? תשובה: איתא בגמ' (נידה יז.) אמר ר"ש בן יוחאי חמשה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו ואחד מהן הוא האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה שעבר עליהם הלילה ואמרי' תו התם האוכל שום קלוף ואע"ג דמנחי בסילתא ומציירי וחתימי רוח רעה שורה עליהן …

דין מאכלים שעבר עליהם הלילה האם מותרים באכילה לקריאה »

תפילה בבית הקברות

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?   תשובה: אמר שלמה המלך "לועג לרש חרף עושהו" (משלי י"ז ה) ולמדו חז"ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא …

תפילה בבית הקברות לקריאה »

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת

נשאלנו במסגרת בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת או שמא יש בזה איסור משום 'שאלת צרכיו' שהרי אין לבקש בקשות פרטיות בשבת. מובא בגמרא ירושלמי שבת (פט"ו ה"ג) שאין לאדם לבקש צרכיו בשבת. והוכרע למסקנה שדווקא צרכיו הפרטיים מתוך תפילה פרטית אין לו לאדם לבקש. אך כל תפילה או …

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת לקריאה »

מחצית השקל

שנינו במשנה (מסכת מגילה כט ע"א) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים.הטעם שקוראים פרשת שקליםאמרו רבותינו (שם) באחד באדר משמיעין על השקלים וכו' על השקלים מנלן אמר ר' טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא זאת עולת חודש בחדשו. אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה.והטעם שבגינו אנו קוראים פרשת שקלים בראש חודש …

מחצית השקל לקריאה »

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה

דין שהייה בפלאטה עמדתי ואתבונן בדין פלטה בשבת. ראשית יש לדון לעניין שהייה לצורך הלילה ולא לצורך יום המחר כיון שתלוי שדין שהייה לבוקר יום השבת תלוי בתירוצי הב"י. ויש לדון האם הרי"ף מודה לכך אף שסובר כחכמים ועיין עוד בביה"ל בתחילת סי' רנג ואכמ"ל. הנה ראש למדברים הוא בשו"ת פנים מאירות (ח"א ססי' פד) …

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה לקריאה »