פסקי דין כלליים

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה

שאלה: ראובן הנוהג לקיים מצוות טועמיה חיים זכו בערב שבת, וטועם מהסלטים שאשתו מכינה לשבת ואכלם עם מעט חלה (פחות מכזית)  האם חייב ליטול ידיו? תשובה: לספרדים מעיקר הדין אנו מחוייב בנטילה דכדברי השו”ע והמחמיר תבוא עליו הברכה. ואמנם יש ליזהר לחוש לשיעור של 18 גרם ולא לאכול יותר מזה. לאשכנזים יש ליטול ידיו אך לא …

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה לקריאה »

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים

שאלה: בישלתי כנפיים בסיר בישול, מפאת הקושי לאוכלו ע”י מזלג אני נוהג לאוכלו בידיי, האם צריך נטילת ידיים כדין דבר שטיבולו במשקה?  תשובה: במידה והכנפיים בושלו האוכלם בידיו צריך נטילת ידים כדין דבר שטיבולו במשקה, באם הכנפיים ניצלו, הרי חום האש מייבש את הצלי קודם צלייתו ואין חובה ליטול ידיו.   מקורות: בבית יוסף אורח …

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים לקריאה »

לתת תבלין לכבד קודם צליה

לתת תבלין לכבד קודם צליה

שאלה: האם מותר למשוך כבד בשמן כמש”כ הרמ”א בסי’ עח, וכן מה הדין לתת עליו תבלינים ובניהם פלפל שחור וכדו’ שהם חריפים קודם הצליה. תשובה: והנה לעניין למשוך בשמן כתב האו”ה כלל ט’ (דין ב) דיש ליזהר שלא לטוח בבצק שום בשר לצלי קודם מליחה משום דהקמח מעכב הדם. א. והנה לעניין למשוך בשמן כתב …

לתת תבלין לכבד קודם צליה לקריאה »

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

שאלה: האם מותר להתפלל מיד אחרי שלמד הלכה או כיון שיש הסיח הדעת ויכול להתבלבל בתפילה ימתין, ומה הדין שצריך להתפלל. תשובה: לכתחילה אין להתפלל סמוך לזמן שלמד הלכה אלא א”כ היא הלכה פסוקה אמנם בדיעבד רשאי להתפלל ואין צריך לחשוש אלא רק לכתחילה וראה בהערה. מקורות: איתא בברכות (דף לא.) תנו רבנן אין עומדין …

להתפלל מתוך הלכה פסוקה לקריאה »

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת.

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת

שאול נשאלתי, אם מותר לנשים לעשות מסאז’ בפנים בשבת על ידי העברת קוביות קרח על הפנים בסיבובים מתעגלים (לאחר שהקרח הפשיר מעט), פעולה זאת מרעננת את תאי עור הפנים ומחדשת אותם ועל ידי כך עור הפנים מצהירות ומחזירות את הברק לפנים כשאר מוצרי קוסמטיקה לפנים? תשובה: מותר לעשות כן בשבת. רק צריך להיזהר שלא לרסק …

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת לקריאה »

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

שאלה: האם צריך ללכת ג’ צעדים קדימה קודם התפילה, ומה הדין לפסוע אחור קודם, ומתי צריך לעמוד קודם שיתחיל עמידה בתפילת שחרית מנחה וערבית.   תשובה: ילך ג’ צעדים קדימה קודם שיתפלל. ויש נוהגים קודם לחזור ג’ צעדים אחרוה, ובשחרית יעמוד מתי שהשליח ציבור התחיל “תהילות לאל עליו וכו”, ובמנחה משעה שילך השליח ציבור לתיבה, …

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל לקריאה »

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו

שאלה: אדם המטפל בילדיו האם חייב לעצור ולהפסיק להתפלל  תשובה: פטור מתפילה כהקדמת מילין יש לומר שאם הילד לא מפריע לתפילה כלל יש מצוה להביאו לבית הכנסת מדין חינוך, אולם כשהילדים קטנים ובדרך כלל יכולים להפריע במהלך התפילה אין להביאם לבית הכנסת כלל. ולכן גם המתפלל בביתו כאשר שומר על ידליו ויודע שהילדים יפריעו לו …

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו לקריאה »

נעלי הנפטר האם מותרים

נעלי הנפטר האם מותרים

שאלה: האם מותר להשתמש ולנעול נעליים של הנפטר תשובה: הנה הרוצה לחשוש לא לנעול נעלי המת, יחשוש ולא ינעל דווקא את הנעליים שהיו על הנפטר בשעת פטירתו. אמנם מהדין גם זה המקיל יש לו על מי לסמוך בפרט שידע שלא היה לחולה מחלה מדבקת. אמנם שאר הנעלים השייכים לנפטר אינו צריך לחוש ומותר ללובשם. ולעניין …

נעלי הנפטר האם מותרים לקריאה »

תפילה אחורי בית הכנסת

תפילה אחורי בית הכנסת

האם מותר להתפלל מאחורי בית הכנסת וכיצד? תשובה: לכתחילה יש לאדם להתפלל בתוך בית הכנסת באותו כיון שהציבור מתפללין. כיון שבית כנסת הוא מקום רינה ושם תהא תפילה, אמנם אם אינו יכול מחמת סיבה מסויימת יתפלל מחוץ לפתח [כגון שההיכל במזרח והפתח במערב] עם הפנים כלפי ההיכל, או יתפלל בצידי בית הכנסת לכיון שהציבור מתפלל …

תפילה אחורי בית הכנסת לקריאה »

ברכה על לחם מטוגן

ברכה על לחם מטוגן

מה מברכים על לחם מטוגן? תשובה: הברכה על לחם מטוגן תלויה בכמה הבטים הלכתיים, אם הלחם טוגן ויש בו יותר מכזית קודם הטיגון מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ ולא השתנתה ברכתו. אמנם אם הלחם טוגן והיה בו קודם הטיגון פחות מכזית מברכים עליו בורא מיני מזונות.   מקורות: בגמ’ בברכות (לז:) מבואר שעל חביצא …

ברכה על לחם מטוגן לקריאה »

תפילה אחורי בית הכנסת

תפילה אחורי בית הכנסת

כתוב בגמ’ בברכות (ו:) אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב רשעים יתהלכון וכו’ ומכאן למדו חכמים שאסור להתפלל אחורי בית הכנסת [עיין במקורות בהסבר קצר מהו אחורי ביה”כ] ולהלכה האיסור הוא דווקא בשעה שהציבור מתפללים. מקורות: השו”ע (סי’ צ סעיף ז) פסק שצריך לחוש לדעת רש”י ודעת התוספות שלא …

תפילה אחורי בית הכנסת לקריאה »

תפילה במקום פתוח

תפילה במקום פתוח

במאמר זה נדון בנידון ההלכתי תפילה במקום פתוח איתא בגמ’ (ברכות לד:) אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא. מכאן מוכח שאדם המתפלל במקום פתוח נקרא חצוף. ופירש רש”י בבקעה, שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך, ולבו נשבר. והתוס’ (ד”ה חציף) כתב שקשה הרי כתוב ויצא יצחק לשוח בשדה (בראשית כד) י”ל דהתם …

תפילה במקום פתוח לקריאה »