אקטואליה בהלכה

אקטואליה בהלכה

הכשרת תנור לפסח

הכשרת תנור לפסח

שאלה: יש לי בביתי תנור שאפיתי בו חלות, האם יש לי דרך להכשירו לאפות בו בפסח עוגות? תשובה: נראה שמעיקר הדין אפשר להכשירו ע”י ליבון קל באופן שיחמם חצי שעה אחר שלא השתמש בו 24 שעות.   נראה שמעיקר הדין אפשר להכשירו ע”י ליבון קל באופן שיחמם חצי שעה אחר שלא השתמש בו 24 שעות, …

הכשרת תנור לפסח לקריאה »

הכשרת אינדוקציה לפסח

הכשרת אינדוקציה לפסח

שאלה: לראובן יש אינדוקציה לבישול בה הוא משתמש בשאר ימות השנה בביתו, וכעת שואל האם יש לו אפשרות להשתמש בהם בפסח? והאם הדין יהיה שונה למי שיש כיריים קרמיות? תשובה: לספרדים יכול להשתמש בו אחר ניקיון ושפשוף היטב מעיקר הדין, ואמנם לאשכנזים אין דרך להכשירו.   לספרדים יכול להשתמש בו אחר ניקיון ושפשוף היטב מעיקר …

הכשרת אינדוקציה לפסח לקריאה »

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה

שאלה: ראובן לקח שקי תפו”א בחלוקה, אך הייתה שמועה שמדובר במכירה מוזלת ומיד ראובן החזיר את שקי תפו”א למוקד החלוקה, אך שוב פשטה שמועה שמדובר בחלוקה אך לאלו שלקחו בראשונה לא נשאר, כעת דורשים הראשונים מהשניים שישיבו להם את השקים, הדין עם מי? (מעשה ששמעתי מהרה”ג ר’ שלמה בארי אב”ד שערי הלכה ומשפט)  באחת מהחלוקות …

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה לקריאה »

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה

שאלה: ראובן החליט במחשבתו כי את סכום מחצית השקל השנה יעביר לישיבתו, כעבור כמה ימים פנה אליו שמעון בבקשת תמיכה עבור דודו שעבר רחמנא ליצלן טרגדיה, בעקבות בקשת שמעון החליט ראובן להעביר לשמעון את מעות זכר למחצית השקל, האם רשאי שמעון לשנות את יעוד התרומה? תשובה: רשאי שמעון לשנות את יעוד מעות זכר למחצית השקל, והמחמיר …

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה לקריאה »

בן עיר שהלך בליל ט"ו לכרך

בן עיר שהלך בליל ט”ו לכרך

שאלה: ראובן הגר בעיר שזמן קריאת המגילה שלה בי”ד ובמוצאי פורים של י”ד נסע להוריו המתגוררים בירושלים ללון ולסייע להוריו המבוגרים האם מחויב לקיים את מצוות היום שוב? תשובה: לדעת הגאון החזון איש והרב שלמה זלמן אויערבאך יש לקרוא את המגילה שוב בט”ו ולקיים את שאר מצוות היום גם ביום ט”ו. אך יש חולקים וס”ל  להלכה …

בן עיר שהלך בליל ט”ו לכרך לקריאה »

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים

שאלה: ראובן המתגורר בירושלים הלך להתארח אצל גיסו מליל י”ד של ימי הפורים ובמוצאי הפורים  של י”ד חוזר לביתו לט”ו האם מחויב לנהוג שוב את ימי הפורים תשובה: יש לו לקיים את מצוות ימי הפורים אף ביום ט”ו אך לא יברך על קריאת המגילה.   מקורות בגמ’ מגילה (דף יט עמוד א) בן עיר שהלך …

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים לקריאה »

בע"ה אשה שלא יכולה לבדוק ביום ראשון של שבעה נקיים שאלה: נשאלתי כחצי שעה לפני השקיעה מאשה התקועה בפקק עקב הפגנה... ועליה לעשות בדיקת יום ראשון של שבעה נקיים (ולא עשתה בבוקר), מה עושים במצב כזה ? תשובה: יכולה בדיעבד לסמוך על בדיקת מוך דחוק שעשתה אמש, ונשאר בפנים לתוך היום הראשון, ואם תספיק להגיע לביתה תוך שבעים ושתיים דקות לשקיעה עדיף שתבדוק שוב. הרחבה ומקורות: ראשית וודאי שיש להשתדל להקדים את הבדיקה כשיש חשש שבהמשך היום לא יסתדר לבדוק, ובפרט כשעושה בדיקה אחת ביום, וכשלא הקדימה ונתקלה כנ"ל במצב לא צפוי התשובה כדלהלן, (וכמו כן הרוצים להשתתף בהפגנה שיחסמו בה כבישים והציבור לא מודע לכך מראש, יכניסו למערכת השיקולים מלבד הצער שגורמים לרבים, גם אפשרות פגיעה בטהרה על כל ההשלכות הנלוות לכך). ולגופו של עניין, ע"פ הנפסק בשו"ע (יו"ד קצ"ו) על האשה מוטל לעשות לכתחילה שש עשרה בדיקות קודם שתטבול: הפסק טהרה, מוך דחוק, ושתי בדיקות בכל יום במהלך השבעה נקיים, ואם יש צורך וע"פ הוראת חכם יכולה להקל בחלקם, אך לא תפחות מבדיקת הפס"ט ובדיקה אחת ביום הראשון ואחת ביום השביעי, וכלשון השו"ע שם ס"ד – 'ואין להקל', ובכל בדיקות אלו צריכה להכניס בעומק בחורים וסדקים וכפי שפסק בשו"ע שם ס"ו. דעת הרמב"ן שרק בבדיקה של הפסק טהרה צריכה בחורין ובסדקין, וכתב הנודע ביהודה (קמא יו"ד ס"ס מ"ו) עפ"ז ובצירוף שיטת רש"י (פסחים פ"א) שספירת לילה מקרי ספירה, וקולות נוספות, לסמוך על בדיקת מוך דחוק שנמצא אצלה עד הלילה ממש, ואף שבאופן כללי אין נוהגין כך, ודעת ב"י שספירת לילה לאו ספירה היא וכשיטת התוס' והרמב"ם, מ"מ בשעת הדחק כנידון הנ"ל נוכל לסמוך ולהקל כדברי הנודע ביהודה. אמנם כשתגיע לביתה או למקום שתוכל לבדוק עד שלוש עשרה דקות לאחר השקיעה וודאי תעשה בדיקה, ויחשב לה כבדיקת יום ראשון, ואפילו עד שבעים ושתיים דקות - זמן רבינו תם, עדיף שתבדוק ויתכן שיעלה לה כבדיקת יום ראשון ממש (עי' בספר טהרת הבית (ח"ב עמ' שט"ו) שהתיר בנזכרה לבדוק ביום השביעי בבין השמשות של רבינו תם מצד ספק ספיקא, ספק שמא הלכה כראשונים שבבדקה ראשון או שביעי (מלבד הפסק טהרה) מועיל, ושמא הלכה כרבינו תם שעדיין יום הוא, ע"ש). ובאופן שלא עשתה מוך דחוק אין ברירה וספירת שבעה נקיים יידחו ביום אחד, ואינה צריכה לעשות שוב הפסק טהרה (ובשעת הדחק גדול כשיש חשש מכשול וכדומה, יש להתייעץ עם מורה הוראה ויתכן שע"פ הבנת פרטי המקרה יוכל להתיר אף ללא בדיקת היום הראשון). . האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו

האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו

שאלה: האם אסיר יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בנתינה לאשתו כשתבוא לבקרו? תשובה: אף שבדרך כלל אין יוצא ידי חובה בנתינת משלוח מנות לאשתו, במקרה זה נראה שיקיים המצוה. הרחבה ומקורות: נאמרו בפוסקים שני טעמים למצוות משלוח מנות:  א. שיהיה כדי סעודת פורים בהרווחה לכל אחד (עי’ תה”ד סי’ קי”א, לבוש תרצ”ה) ב. להרבות …

האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו לקריאה »

חתן וכלה בצום תענית אסתר

חתן וכלה בצום תענית אסתר

שאלה: חתן וכלה שנישאו בשבוע של תענית אסתר, והתענית חלה בז’ ברכות שלהם, האם פטורים מתענית זו. כמו כן יש לדון אם יום חתונתם חל ביום התענית האם פוטר מהצום אע”פ שעדיין לא היה החופה אלא לקראת סוף היום,(אפשרות זו קיימת בתענית אסתר דחוי כמו השנה (תשפ”ד) שאפשר שיתחתנו במוצאי התענית מחמת שהתענית דחויה ולא …

חתן וכלה בצום תענית אסתר לקריאה »

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו

שאלה: הנוהג להדר במצוות מתנות לאביונים מהו השיעור הנתינה שצריך לתת בעבור אשתו וילדיו הסמוכים על שולחנו: תשובה: כפי שאדם נותן הוא בעצמו חייב הוא כן כלפי אשתו. אך הילדים שחייבים רק משום חינוך יכול להקל טפי ונראה שלא יפחות בפחות משקל גם אצלם. אך אצל ילדיו הגם שחייב בחיובים שלהם אינו חייב להדר בשיעור …

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו לקריאה »

ריבוי שמחה באדר א

ריבוי שמחה באדר א

שאלה: הַאִם עִנְיָן זֶה שֶׁל “מִשֶּׁנִּכְנַס אָב מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה” חָל מֵאַדָּר הָרִאשׁוֹן אוֹ רַק בְּאַדָּר הַשֵּׁנִי? תשובה: שִׂמְחָה אֶפְשָׁר לְהַרְבּוֹת כְּמַשְׁמְעוֹ שֶׁל הַלָּשׁוֹן מִשֶּׁנִּכְנַס אֲדָר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה. הַגְּמָרָא בְּמַסֶּכֶת תַּעֲנִית דַּף כט אוֹמֶרֶת: “אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵהּ דְּרַב: כְּשֵׁם שֶׁמִּשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה – כָּךְ מִשֶּׁנִּכְנַס אֲדָר מַרְבִּין בְּשִׂמְחָה.  אָמַר …

ריבוי שמחה באדר א לקריאה »

סעודה ושמחה בפורים קטן

סעודה ושמחה בפורים קטן

שְׁאֵלָה: בְּשָׁנָה מְעֻבֶּרֶת בָּהּ יֵשׁ שְׁנֵי אֲדָרִים הַאִם יֵשׁ מִצְוָה לִשְׂמֹחַ וְלַעֲשׂוֹת סְעוּדָה בי”ד וְט”ו אֲדָר רִאשׁוֹן הַנִּקְרָאִים פּוּרִים קָטָן? תשובה: בְּפוּרִים קָטָן שֶׁהוּא עַצְמוֹ חֻומְרָה, אֵין כְּלָל צֹרֶךְ לְהַחֲמִיר בִּסְעוּדָה בַּלַּיְלָה אֶלָּא אַךְ וְרַק בְּיוֹם הַפּוּרִים.   הָרִאשׁוֹנִים חוֹלְקִים הַאִם יֵשׁ לַעֲשׂוֹת סְעוּדָה בְּפוּרִים קָטָן. בְּשֻׁלְחָן עָרוּךְ אֹרַח חַיִּים סִימָן תרצז כָּתַב הַמְּחַבֵּר כְּדַעַת הָרִי”ף …

סעודה ושמחה בפורים קטן לקריאה »

חיוב נשים במצוות הפורים

חיוב נשים במצוות הפורים

ויכתב מרדכי את הדברים האלה… לקים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה… ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים… והימים האלה נזכרים (בקריאת המגילה) ונעשים בכל דור ודור… וזכרם לא יסוף מזרעם (אסתר ט’).    מצוות אלו שנתחייבו בהם כל ישראל בימי הפורים, …

חיוב נשים במצוות הפורים לקריאה »